11 รายชนะประมูลราคาสูงสุดข้าวเสื่อม 1.03 ล้านตัน

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ผลจากการเปิดระบายข้าวในสต๊อกของรัฐ เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 ปริมาณ 1.03 ล้านตัน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ว่ามีผู้สนใจยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ 22 ราย ผ่านคุณสมบัติผู้เสนอซื้อ 21 ราย ผลจากการเปิดซองมีผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด 11 ราย ใน 157 คลัง ปริมาณ 1.03 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 100 ของปริมาณที่เปิดประมูลทั้งหมด รวมมูลค่าที่เสนอซื้อประมาณ 2,752.18 ล้านบาท โดยราคาเสนอซื้อสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 2,473.64 บาท/ตัน ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตพลังงานไฟฟ้า ผลิตก๊าซชีวภาพ และผลิตเอทานอล เป็นต้น สำหรับชนิดข้าวที่มีผู้เสนอราคาซื้อมากที่สุดเป็นข้าวขาว 5% รองลงมา คือ ปลายข้าว A1เลิศ

หลังจากนี้กรมฯ จะดำเนินการประมวลผลการยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 เข้าที่ประชุมคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐและคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวก่อนนำเสนอประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป