“พาณิชย์” เวิร์กชอป จัดทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เน้นพัฒนาตลาดชุมชน-สินค้าเกษตร

“พาณิชย์” จัดประชุมเวิร์กชอป เชิญพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ 76 จังหวัด ร่วมจัดทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เน้นพัฒนาตลาดชุมชน ตลาดต้องชม ตลาดสินค้าเฉพาะ ตลาดกลางสินค้าเกษตร พร้อมทำแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร การดูแลค่าครองชีพประชาชนและการค้าชายแดน พร้อมสั่งทำแผน ปี 62 ที่ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์พาณิชย์ และยุทธศาสตร์ชาติ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 29-30 เม.ย. 2560 กระทรวงพาณิชย์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยเชิญพาณิชย์จังหวัดในฐานะตัวแทนกระทรวงพาณิชย์ในภูมิภาคจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ มาประชุมหารือและร่วมกันจัดทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจฐานราก มีความเข้มแข็งและมีการขยายตัวได้เพิ่มขึ้น และมีส่วนในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศให้ขยายตัวตามไปด้วย

ทั้งนี้ แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก กระทรวงฯ มีนโยบายในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการชุมชน ผู้ประกอบการท้องถิ่น และประชาชนในส่วนภูมิภาค ผ่านการจัดตั้งตลาด ในรูปแบบต่างๆ การดูแลราคาสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมและขายสินค้าได้ในราคา ที่คุ้มต้นทุน การดูแลค่าครองชีพ เพื่อให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายในด้านการครองชีพลดลง รวมทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ๆ และการส่งเสริมและผลักดันการค้าชายแดน

“ภารกิจกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเหล่านี้ มีความเกี่ยวข้องกับพาณิชย์จังหวัดที่เป็นตัวแทนของกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาคที่จะต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนเพราะใกล้ชิดเกษตรกรและประชาชน ในจังหวัดที่ตัวเองดูแลอยู่ จึงเป็นที่มาของการจัดประชุมเวิร์กชอปในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการทำงานที่ผ่านมา และการจัดทำแผนการทำงานในระยะต่อไป โดยในการขับเคลื่อน กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เป็นพาณิชย์ภาค หรือ Mini MOC ที่จะเป็นหัวหน้าทีมคอยกำกับดูแลอีกชั้นหนึ่ง” นายสนธิรัตน์กล่าว

สำหรับภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ ก็คือ การส่งเสริมและพัฒนาตลาดในท้องถิ่น ได้แก่ การพัฒนาตลาดชุมชน ตลาดต้องชม ตลาดสินค้าเฉพาะ ตลาดกลางสินค้าเกษตร รวมถึงการบริหารจัดการสินค้าเกษตร การดูแลค่าครองชีพประชาชน การค้าชายแดน การส่งเสริมธุรกิจบริการ เพราะภารกิจเหล่านี้ หากดำเนินการได้เร็ว ก็จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้เร็วเช่นเดียวกัน

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ยังได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัด จัดทำแผนการดำเนินงานสำหรับ ปี 2562 โดยให้เน้นการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ โดยจะต้องเชื่อมโยงการทำงานส่วนกลางกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในลักษณะ Cluster บูรณาการกับการทำงานของจังหวัด กลุ่มจังหวัดอย่างใกล้ชิด รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะต้องจัดทำแนวทาง หรือต้นแบบ (Model) ในการดำเนินงานส่งเสริม พัฒนาและบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ที่สามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องตามคุณลักษณะและศักยภาพของพื้นที่ เช่น Model การส่งเสริมตลาด, การส่งเสริมและพัฒนา SMEs, การบริหารจัดการสินค้าเกษตร, เกษตอินทรีย์Organic, การค้าชายแดน และการกำกับดูแลค่าครองชีพ เป็นต้นด้วย