สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด เปิดตลาดนัดเพื่อเกษตรกรสนับสนุนสินค้าเกษตรปลอดภัย

สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด จัดงาน “ตลาดสินค้าเกษตร เพื่อเกษตรกร เพื่อชุมชน”  ช่วยเกษตรกรให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ผู้บริโภคโดยตรงและยังเป็นการขยายตลาดกลางสินค้าเกษตร ณ สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการปฏิรูปและพัฒนาการเกษตร โดยสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตสินค้า พืช ผักและผลไม้ ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภคอย่างจริงจัง  ซึ่ง พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในภูมิภาค  ให้จัดตลาดสินค้าทางเกษตรที่มีมาตรฐานสามารถพัฒนาให้เป็นตลาดถาวรสำหรับเกษตรกรในชุนชนได้ โดยมีสมาชิกร่วมนำสินค้ามาจำหน่ายเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าปลอดภัย สินค้าปลอดสารพิษ  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งตลาดดังกล่าวถือเป็นตลาดสินค้าสำหรับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการเกษตรและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ  เพื่อพัฒนาให้เป็นตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นและยั่งยืนต่อไป

นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในการจัดตลาดสินค้าเกษตรครั้งนี้  เพื่อให้เกษตรกรมีสถานที่จำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในราคาที่ยุติธรรม ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนของตลาด  โดยให้สหกรณ์ คณะกรรมการ และสมาชิกได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและการกระจายสินค้าเกษตรสินค้าชุมชนให้เชื่อมโยงตลาดในทุกระดับ อีกทั้งให้คำแนะนำโดยเน้นย้ำให้นำสินค้าจากสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมาจำหน่ายสู่ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อเป็นการเชื่อมโยงกับสินค้าจากเกษตรแปลงใหญ่และเกษตรทฤษฏีใหม่ เพราะสินค้าสหกรณ์มีจุดแข็งและยังเป็นการสนับสนุนสินค้าจากสมาชิกพร้อมให้จัดมีพื้นที่เฉพาะในการจำหน่ายสินค้า   ขณะเดียวกันควรมีความหลากหลายของชนิดสินค้า เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและเน้นให้เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายเองอย่างต่อเนื่อง   เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในชุมชน  สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  กล่าวเพิ่มเติมว่า  สหกรณ์ควรมีการประชาสัมพันธ์และการเพิ่มจำนวนวันในการจำหน่ายสินค้า   โดยระยะแรกสหกรณ์ควรแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง และยังพัฒนาให้เป็นตลาดสินค้าเกษตรในระดับชุมชนและในระดับอำเภอ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การตลาดไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น