เชิญร่วมงาน เกษตร 4.0 ยกระดับสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

การทำการเกษตรในปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เกษตรกรจะต้องมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการผลิต อันจะนำไปสู่การผลิตที่สามารถวางแผนการผลิตและจัดการด้านต่างๆ  เริ่มต้นตั้งแต่การเลือกพื้นที่ปลูก  การจัดการแปลงปลูก การให้น้ำ  การใส่ปุ๋ย  การใช้สารกำจัดศัตรูพืชและอื่นๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม อันจะนำไปสู่ผลผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและตลาด

ทั้งนี้ในปัจจุบันผู้บริโภคและการตลาดได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงผลผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐานตลอดจนถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายรวมถึงสิ่งแวดล้อม  จึงทำให้หลายหน่วยงานได้มีการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างการขับเคลื่อนให้เกิดการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีมาตรฐานรองรับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้น  ซึ่งสินค้าที่ได้รับมาตรฐานยังจะเป็นโอกาสในการพัฒนาสู่การขยายตลาดสู่สากลมากขึ้นอีกด้วย

นิตยสารรักษ์เกษตรจึงร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย สนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนการเกษตรของประเทศ สู่ เกษตร 4.0  เพื่อพัฒนาศักยภาพการเกษตรให้ก้าวไปข้างหน้าเพื่อแข่งขันกับต่างประเทศได้ จัดงานสัมมนา เกษตร 4.0 ยกระดับสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อให้ผู้สนใจได้รับความรู้และความสำคัญของมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร สามารถนำความรู้จากการสัมมนาไปใช้ได้จริงในการดำเนินการเพื่อขอมาตรฐานต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากมาตรฐานต่างๆที่ได้รับให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาคเช้า

08.00-09.00 น.                   ลงทะเบียน รับเอกสารและรับประทานอาหารว่าง

09.00-09.30 น.                   – พิธีเปิดงานสัมมนา

09.30-10.15 น.                   -บทบาท ความสำคัญ การให้บริการ มาตรฐาน GAP โดย กรมวิชาการเกษตร

10.15-11.00 น.                   – บทบาท ความสำคัญ การให้บริการ มาตรฐาน Q โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)

11.00-12.00 น.                   – บทบาท ความสำคัญ การให้บริการ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)   และมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย

12.00-13.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน

 ภาคบ่าย

13.00-13.40 น.                   -บทบาท ความสำคัญ การให้บริการ มาตรฐาน THAI GAP  โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

13.40-14.30 น.                   – บทบาท ความสำคัญ การให้บริการ มาตรฐาน GMP   โดย ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด

14.30-14.50 น.                  – รับประทานอาหารว่าง

14.50-16.30 น.                   -โอกาสและช่องทางของสินค้ามาตรฐานสู่ตลาดบน  โดย ห้างสรรพสินค้า

-เปิดมุมมองและประสบการณ์ชาวสวนชั้นนำที่ผลิตสินค้ามาตรฐานป้อนตลาดบน    โดยเกษตรกร GAP

ภายในงานพบกับบูธของหน่วยงานที่มารับรองมาตรฐานต่างๆ และ บูธสินค้ามาตรฐานให้เลือกชมและเลือกซื้อมากมาย

สำรองที่นั่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ 02-5405425-6 , หนึ่ง089-7835887idline:nung0897835887 ตา086-3401713 idline:manitra