พาณิชย์สำรวจรง.สมุนไพรชั้นนำไทย หวังเป็นข้อมูลดันไทยขึ้นแท่นศูนย์กลางสมุนไพรระดับอาเซียน

พาณิชย์บุกรง.ผลิตสมุนไพรชั้นนำไทย สำรวจศักยภาพการผลิต-การตลาด หวังเป็นข้อมูลดันไทยขึ้นแท่นศูนย์กลางสมุนไพรระดับอาเซียน พร้อมเตรียมปั้นสมุนไพร 4 ชนิด(บัวบก-ขมินชัน-ไพล-กระชายดำ) สู่ผลิตภัณฑ์ Thailand’s Signature ตลาดระดับโลก

นางสาวชนินทร หริ่มเจริญ ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร(กษ.) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ปัจจุบันความต้องการใช้สมุนไพรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งความต้องการในการบริโภคเพื่อการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพรวมถึงความต้องการในการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสมุนไพรต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสร้างความหลากหลายในการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ส่งผลให้สมุนไพรถูกนำไปใช้ในอุตสากรรมหลายประเภทและสมุนไพรบางรายการก็เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและผู้ผลิตเป็นอย่างสูงและสามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ


โดยประเทศไทยมีพืชสมุนไพรที่ชุมชนรู้จักสรรพคุณและนำมาใช้ประโยชน์กว่า 1,800 ชนิด และมี 300 ชนิดที่เป็นวัตถุดิบสมุนไพรที่หมุนเวียนในท้องตลาด โดยปัจจุบันไทยส่งออกสมุนไพรเป็นมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท สารสกัดจากสมุนไพรมูลค่ากว่า 270 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เช่น สบู่ แชมพู และผลิตภัณฑ์รักษาผิวที่ใช้สมุนไพรเป็นส่วนผสมมูลค่ากว่ากว่า 1แสน ล้านบาท ในขณะที่ตลาดโลก ยอดตัวเลขในอุตสาหกรรมสมุนไพรในตลาดโลกมีมูลค่ารวมกันประมาณ 9.18หมื่นล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ


สำหรับประเทศที่มีมูลค่าทางการตลาดของสมุนไพรที่สูง ได้แก่ ประเทศเยอรมนี ประเทศญี่ปุ่น และประเทศฝรั่งเศส เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มว่าตลาดสมุนไพรในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาก็มีอัตราการขยายตัวของการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มสูงขึ้น สืบเนื่องจากได้เริ่มมีความตะหนักถึงความสำคัญของการใช้สมุนไพรและยาแผนโบราณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดสมุนไพรและยาแผนโบราณในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเป็นตลาดสมุนไพรที่มีอัตราการขยายตัวที่มากที่สุด โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเป็นประมาณร้อยละ 9.1 ต่อปี

และสำหรับอัตราการขยายตัวของการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรในแต่ละประเทศอยู่ที่ระว่างร้อยละ3-12 ซึ่งกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพสูงที่สุดในตลาดสมุนไพร ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชสำอาง

“การจัดโปรแกรมสำรวจศักยภาพสมุนไพรไทยตามโรงงานผลิตสมุนไพรในครั้งนี้ ก็เพื่อสำรวจขบวนการผลิต มาตฐานการผลิตและตลาดเพื่อจะได้เสริมสร้างศักยภาพ โอกาสและเครือข่ายธุรกิจสมุนไพรไทยต่อไปในอนาคต ” นางสาวชนินทร กล่าว


นางสาวชนินทร กล่าวด้วยว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้มีการคาดการณ์แนวโน้มตลาดและโอกาสในอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยด้วยว่า มีการคาดการณ์ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงได้กิจกรรม“Thai Herb InnoBiz Network 2017” ภายในงาน “มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ” ครั้งที่ 14 ขึ้น ณ.อิมแพ็ค เมืองทองธานี พื่อชูศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในตลาดโลก

ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 – 2564 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศและต่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย