สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิงหนุนสมาชิกผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่

สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง หนุนสมาชิก สร้าง แหล่งผลิต และจำหน่ายข้าวไรซ์เบอร์รี่พร้อมส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรักษาความสมดุลของธรรมชาติ ตามแนวทางของเกษตรอินทรีย์ ปรับเปลี่ยนการทำนาแบบเดิม ๆ

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า สหกรณ์ การเกษตรลำพระเพลิงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวของสมาชิก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ในเขตชลประทานลำพระเพลิง ให้ได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  โดยจดทะเบียนประเภทสหกรณ์การเกษตร ตาม พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2520 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 4 หมู่ 8 ถนนสืบศิริ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้สหกรณ์มีพื้นที่ดำเนินงานตามโซนส่งน้ำลำพระเพลิงในเขต 3 อำเภอ คือ ปักธงชัย โชคชัย และอำเภอเมืองนครราชสีมา โดยมีสมาชิกแรกตั้ง 194 คน ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 2,075 คน แยกเป็นสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 1,709 คน สังกัด 39 กลุ่ม,สมาชิกสมทบ จำนวน 366 คน สังกัด 1 กลุ่ม

สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกดำเนินธุรกิจร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือส่วนรวม โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมอันดี เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวม ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม การดำเนินธุรกิจประกอบด้วย ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจขายหรือการรวบรวมผลผลิต และธุรกิจการรับฝากเงิน

ปัจจุบัน สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง ฯนอกจากจะสนับสนุนให้เกษตรกรสมาชิกผลิตสินค้า พืช ผักและผลไม้ ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภคแล้วยังส่งเสริมการปลูกข้าวแบบประณีต ข้าวต้นเดี่ยวโดยใช้แหนแดงเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อรักษาความสมดุลของธรรมชาติ ตามแนวทางของเกษตรอินทรีย์ เป็นการปรับเปลี่ยนการทำนาแบบเดิม ๆ โดยการใช้รถดำนาเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต ง่ายต่อการดูแลแปลงและลดการใช้สารเคมีซึ่งสหกรณ์จะจัดหารถดำนามาไว้บริการแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ

และอบรมให้ความรู้ในการเพาะปลูกตลอดถึงการเก็บเกี่ยวรวมถึงการเพาะต้นกล้า โดยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวตามที่สหกรณ์ส่งเสริม โดยสหกรณ์จะรับซื้อผลผลิตคืนในราคาสูงกว่าตลาด โดยเฉพาะข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสายพันธุ์ใหม่สีสันแปลกตา ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสารอาหารที่มีคุณค่า ซึ่งกำลังกลายเป็นความต้องการของตลาด อาหารเพื่อคนรักสุขภาพที่กำลังเป็นที่สนใจของคนทั่วไป มากขึ้น

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่สหกรณ์ฯส่งเสริมถือ เป็นข้าวที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดยการผสมเลียนแบบธรรมชาติ ระหว่างข้าวสองพันธุ์ได้แก่ ข้าวเจ้าหอมนิล และข้าวขาวดอกมะลิ 105 หลังจากนั้นคัดเลือกโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพจนได้พันธุ์ข้าวที่มีความบริสุทธิ์ จากการพัฒนาพันธุ์ข้าวพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวเจ้าสีม่วงเข้ม เมล็ดเรียวยาว ผิวมันวาว และถ้าหากเป็นข้าวกล้องก็จะมีกลิ่นหอมโดยธรรมชาติเป็นเอกลักษณ์และยังมีรสชาติอมหวานกลมกล่อมชวนรับประทานเป็นอย่างยิ่ง สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี โดยอายุเก็บเกี่ยวสายพันธุ์นี้ประมาณ 130 วัน ซึ่งให้ผลผลิตปานกลาง สามารถต้านทานต่อโรคไหม้

ประโยชน์ของข้าวไรซ์เบอร์รี่ คือต้านอนุมูลอิสระสูงมีสรรพคุณในการช่วยบำรุงร่างกาย และทำให้สร้างคอลลาเจน ลดการอักเสบที่ผิวหนัง ช่วยลดริ้วรอยและชะลอความแก่ ช่วยลดการเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรงต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูงและโรคสมองเสื่อม

ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นอาหารสุขภาพที่ดีต่อทุกเพศทุกวัย ผู้สูงอายุรับประทานจะช่วยทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยบำรุงสายตาและระบบประสาทต่าง ๆ สตรีมีครรภ์รับประทานแล้ว ช่วยให้เด็กอยู่ในครรภ์มีสุขภาพแข็งแรง ช่วยควบคุมน้ำตาลและควบคุมน้ำหนักได้ด้วย