งานสังคมสุขใจ คึกคัก ทุกภาคส่วนตื่นตัววิถีอินทรีย์ ร่วม “ตามรอยพระบาท…สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง”

จ. นครปฐม — การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ มูลนิธิสังคมสุขใจ ปลาบปลื้ม ทุกภาคส่วนพร้อมเพรียงร่วม “ตามรอยพระบาท…สัมผัสวิถีเกษต รพอเพียง” ในงานสังคมสุขใจ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 ณ สวนสามพราน จ. นครปฐม คนตื่นตัววิถีอินทรีย์  แห่ร่วมงานอย่างคับคั่ง เที่ยวข้ามภาค และ 9 โซนกิจกรรมโดนใจ พร้อมร่วม ชม – ช้อป – ชิม สินค้าเกษตรอินทรีย์ล้นหลาม 3 วัน มีประชาชนและนักท่องเที่ยวหลั่ง ไหลเข้าร่วมงานกว่า 20,000 คน

หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ประธานในพิธีเปิดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “ตามรอยพระบาท…สัมผัสวิถีเกษต รพอเพียง”  กล่าวว่า  การจัดงานใน ปีนี้ ถือว่ามีคุณค่าและความหมายอย่าง ยิ่ง พลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสะ ท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจจ ริง ที่จะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนในกา รพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้ยั่งยืน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษ ตรกร และสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนไทย ขอเป็นกำลังใจให้ เดินหน้าพัฒนาต่อไป เพื่อร่วมกันสานต่อพระราชปณิธาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ของพระบาทสมเด็จ   พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ให้คงอยู่เพื่อประโยชน์และความสุ ขที่ยั่งยืนของประชาชนคนไทยในอน าคต

“ ขอบคุณ ททท. และทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงานค รั้งนี้ขึ้น และขอแสดงความชื่นชมมูลนิธิสังค มสุขใจ ที่ขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเ ดล มาถึงจุดของการพัฒนาเกษตรอินทรี ย์บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพ อเพียง  ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ  ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในจังหวัด นครปฐม พัฒนาทั้งโซ่อุปทาน ต้นน้ำ- กลางน้ำ-ปลายน้ำ ขับเคลื่อนแบบบูรณาการความช่วยเ หลือจากทุกภาคส่วน ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของการขับเ คลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมสังคมแบบใหม่อย่างยั่งยืน ผ่านโซ่อุปทานอินทรีย์  นับเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของป ระเทศได้ครบทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ” หม่อมหลวง ปนัดดา กล่าว

นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ในฐานะประธานจัดงานสังคมสุขใจ ภายใต้ แนวคิด  “ตามรอยพระบาท สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง”  กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ ทำให้ทุกภาคส่วนทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ จะได้มีโอกาสมาพบกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สู่การผลักดันให้เกิดการปฏิบัติ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ซึ่งในงานสังคมสุขใจ แต่ละภาคีเครือข่าย ทั้งที่กำลังเริ่มต้น  คนที่กำลังเรียนรู้ คนที่ทำสำเร็จแล้ว เยาวชนในโรงเรียนในนครปฐม ที่รวมถึงคนต้นแบบพลิกวิถีอินทรี ย์จากหลายจังหวัด ได้มารวมกัน เพื่อส่งต่อความเชื่อมั่นให้กับ ผู้บริโภคที่มาร่วมงาน ซึ่งในปีนี้ กิจกรรม สังคมสุขใจ ได้ขยายกว้างและมีความชัดเจน ภายใต้ความร่วมมือของ ททท. ทำให้ ทุกภาคส่วนสามารถเชื่อมโยงวิถีอิ นทรีย์กับการดำเนินชีวิต อาชีพ การเรียนรู้ และการท่องเที่ยวได้ชัดเจน มากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะการจัดกลุ่ม  9 โซนกิจกรรม   ที่ผู้ชมงานสามมารถเลือกเข้าไปมี ส่วนร่วม และให้ความสนใจตามความชอบ

ด้าน นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า โครงการเที่ยวตามรอยพระบาท สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง ในงานสังคมสุขใจ ถือเป็นกิจกรรมแรกที่ททท.ร่วมกั บมูลนิธิสังคมสุขใจและกลุ่มภาคี เครือข่าย ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่อง เที่ยวข้ามภูมิภาค ภายใต้โครงการ “ท้าเที่ยวข้ามภาค” ในการกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่อ งเที่ยวข้ามภูมิภาคและสร้างกระแ สต่อเนื่องตลอดปี 2560 ด้วยการนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ ยวที่ท้าทายแปลกใหม่ และเชื่อมโยงกับประสบการณ์ท้องถิ่ น (Local Experience) เพื่อเกิดการกระจายรายได้สู่ท้อ งถิ่น ซึ่งตลอดการจัดงานมีคนร่วมงานกว่ า 20,000 คนและ มีเงินหมุนเวียนกว่า 270 ล้านบาท

ทั้งนี้บรรยากาศทั่วไปภายในงานคึ กคักเป็นไปอย่างคึกคักทั้ง 9 โซนกิจกรรม มีความสนใจที่แตกต่างกัน อาทิ  โซนจุดลงทะเบียน : แจกฟรีข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ คนละ1 กิโลกรัม จากคุณประกิต สุนประชา เกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล บริจาคให้ 1 ตัน โซน ร้านค้าผลิตภัณฑ์อินทรีย์ : โดนใจแม่บ้าน นักช้อป มีผลผลิตอินทรีย์สดจากไร่ และผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากชนิดมาให้ เลือกสรร โซน Work Shop : มีการสอนการทำเกษตรอินทรีย์ครบว งจร  ปั่นน้ำผักผลไม้จากพลังงานจักรย าน ผ้ามัดย้อมด้วยสีจากธรรมชาติ ทำสมุนไพรลูกประคบ โซน ตลาดสุขใจ : มีอาหารอินทรีย์หลากหลายเมนูให้ ลิ้มลอง  โซน เวทีกลาง :  ได้ฟังเรื่องเล่าดีๆ จากคนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ที่มาแชร์ประสบการณ์ตรง บอกเล่าศรัทธา ผลความสำเร็จที่ได้ทำ เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจในการเปลี่ยนวิถีชีวิต อาทิ คุณโจน จันใด ผู้ก่อตั้ง พันพรรณ   คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี และคุณวิฑูรย์ เรืองเลิศ-ปัญญากุล ผู้อำนวยการ Greennet  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

นอกจากนี้ ภายในงานททท. ได้จัดนิทรรศการท่องเที่ยวตามรอ ยพระบาท นิทรรศการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวแ บบ Eco Tourism ในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมแจกหนังสือคู่มือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาทฟรี!! กว่า 20,000 เล่ม มีการจัด และยังได้รับเกียรติจาก คุณติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี พรีเซ็นเตอร์โครงการท้าเที่ยวข้ ามภาค เป็นแขกรับเชิญพิเศษ ร่วมแชร์ประสบการณ์ท่องเที่ยวใน โครงการพระราชดำริ และร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อป พร้อมรับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์จ ากคุณโก้ มิสเตอร์แซก แมน อีกด้วย

สำหรับงานสังคมสุขใจ จัดขึ้นเป็นพิเศษ ปีละครั้งเท่านั้น…!!! สำหรับผู้สนใจ ต้องการเชื่อมโยง ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนโครงการ สามพรานโมเดล โมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน บนพื้นฐานธุรกิจที่เป็นธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบ บก้าวหน้า   ติดต่อขอรายละเอียดได้ ศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์สุขใจ  โทร 034-322588-93 หรือ Facebook/สามพรานโมเดล