สุดยอดศูนย์เกษตรกรรมยั่งยืน ทำเกษตรอินทรีย์ปลดหนี้ได้

ทางเดินชีวิต…สู่แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คุณพรรณพิมล ปันคำ อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 7 บ้านท่าศาลา ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 เดิมทำเกษตรเชิงเดี่ยว คือการปลูกข้าว แต่ประสบปัญหาความไม่คุ้มทุน ด้วยราคาค่าปุ๋ย ค่าสารเคมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ราคาผลผลิตตกต่ำจึงไม่สามารถชำระเงินกู้คืนได้ เมื่อมองเห็นปัญหาแล้ว คุณพรรณพิมล จึงเริ่มต้นแก้ปัญหาให้ตัวเองด้วยการทำบัญชีครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เริ่มต้นเรียนรู้และลงมือทำการเกษตรแบบลดต้นทุน ไม่พึ่งพาสารเคมี ทำเกษตรอินทรีย์ จนกระทั่งปลดภาระหนี้สินได้สำเร็จ

เนื่องจากคุณพรรณพิมลมองเห็นว่าเพื่อนชาวเกษตรกรไทยอีกมากมายยังคงอยู่ในวังวนของความทุกข์จากการมีหนี้สินครัวเรือนสูงขึ้นจากการกู้หนี้นอกระบบ ขาดทักษะการทำมาหากิน ครอบครัวแตกแยก และมีสุขภาพที่ทรุดโทรมจากการทำเกษตรกรรมจากการใช้สารเคมีที่เข้มข้นเพื่อเพิ่มผลผลิต และยังส่งผลร้ายต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค เมื่อปี พ.ศ. 2545 จึงตัดสินใจเปิดบ้านของตนเองเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ ชื่อ ศูนย์เกษตรกรรมยั่งยืนตำบลศรีเมืองชุม โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ 14 ไร่ 1 งาน เป็นแปลงทฤษฎีใหม่ จัดทำแปลงเกษตรผสมผสาน เกษตรประณีต ปลูกข้าว เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ และสวนไม้ผล พร้อมทั้งชักชวน สนับสนุนให้เพื่อนเกษตรกรในชุมชนได้มีโอกาสร่วมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญอย่างจริงจัง คุณพรรณพิมลได้นำความรู้และภูมิปัญญาจากประสบการณ์ของตนเอง โดยเป็นวิทยากรด้านเกษตรกรรมธรรมชาติ จัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีฟาร์ม จนทำให้เกษตรกรที่ตัดสินใจมุ่งสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง หมดหนี้สินและมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันบนวิถีพอเพียง

 

รูปแบบกิจกรรมทางการเกษตร

คุณพรรณพิมล ได้ดำเนินกิจกรรมการเกษตรโดยมีความโดดเด่นในเรื่องการปลูกข้าว ปลูกข้าวปีละ 2 ครั้ง นาปีและนาปรัง โดยก่อนจะปลูกข้าวต้องมีการเตรียมดินและน้ำให้พร้อม น้ำที่ใช้ต้องสะอาดปราศจากสารเคมีเจือปน และต้องมีการกำจัดวัชพืชด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์ นอกจากนี้ ยังลดต้นทุนการปลูกข้าวอินทรีย์ โดยการใช้จุลินทรีย์ดินระเบิด การใช้มูลสัตว์แทนปุ๋ยยูเรียคุมหน้าเทือก เพื่อเตรียมธาตุอาหารให้ต้นข้าว ใช้จุลินทรีย์กำจัดวัชพืช กำจัดแมลง โดยใช้สารสกัดจากสะเดา กาแฟ สับปะรด หมักทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง เพื่อกำจัดเพลี้ยกระโดด เมื่อได้ผลผลิตข้าวจะนำไปจำหน่ายที่ศูนย์ขายส่งให้ลูกค้าแต่ละพื้นที่ในชุมชน สำหรับเคล็ดลับในการทำการเกษตรคือ ต้องมีการเอาใจใส่ดูแล บำรุงรักษา และการจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมากขึ้น

15085580_717814168373429_2472508555625799531_n

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมาปฏิบัติ

คุณพรรณพิมล ได้ดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะหลัก ความพอประมาณ คือ การไม่ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่จำเป็นและฟุ่มเฟือย โดยเน้นการผลิตของอุปโภคบริโภคใช้เอง เช่น การปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน การทำยาสีฟัน สบู่ แชมพู น้ำยาซักผ้า และน้ำยาล้างจานใช้ในครัวเรือน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในยามที่จำเป็น

ถามเพิ่มเติม หรือดูงานได้ที่ โทรศัพท์ (081) 021-8253, (084) 169-1639, (053) 668-016

 

ขอบคุณข้อมูล จากหนังสือ การเพิ่มรายได้เกษตรกร ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์