เกษตรกร จ.เชียงใหม่ เผยเทคนิคปลูกลำไยไม่ใช้สารเคมี แต่มีผลผลิตจำหน่าย…เด่นมาก

ทางเดินชีวิต…สู่แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คุณทองดี โพธิยอง อยู่บ้านเลขที่ 28 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

เดิมคุณทองดีประกอบอาชีพปลูกข้าว ทำสวน โดยใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีกำจัดแมลงมาตลอด ทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตสูง และสารเคมีก็ยังมีผลต่อสุขภาพอีกด้วย ทำให้คุณทองดี หันกลับมามองวิถีชีวิตที่ผ่านมาว่าประสบปัญหาในด้านต่างๆ จึงเกิดแนวคิดที่จะทำการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพึ่งพาตนเอง ปลูกพืชผักสวนครัว และปลูกลำไย โดยเน้นการทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี เน้นในเรื่องการลดต้นทุน การดูแลรักษาสุขภาพ โดยหันมาใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพแทน นอกจากนี้ ยังนำสมุนไพรมาแปรรูปเป็นผงชูรส ทำน้ำเต้าหู้ถั่วพู เป็นต้น

img_1380
คุณทองดี โพธิยอง

ในเรื่องพลังงานได้เผาถ่านที่มีคุณภาพ และได้น้ำส้มควันไม้เพื่อนำมาใช้กับแปลงเกษตรของตนเอง หลังจากปรับเปลี่ยนวิถีการทำการเกษตรและวิถีการดำรงชีวิตแล้ว พบว่ามีสุขภาพดีขึ้น สามารถลดต้นทุนได้มาก สภาพแวดล้อมรอบๆ ที่อยู่อาศัยกลับฟื้นคืนสู่สภาพเดิม ผลผลิตที่ได้ปลอดภัย และการนำผลผลิตที่ได้ออกไปจำหน่ายในชุมชนด้วยตนเอง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้ไม่เกิดการกดราคาหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมทั้งคุณทองดี ยังให้ความสำคัญแก่ชุมชน ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้งยังได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนสร้างเครือข่ายทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง อีกด้วย

 

รูปแบบกิจกรรมทางการเกษตร

คุณทองดี ได้ดำเนินกิจกรรมการเกษตรโดยมีความโดดเด่นในเรื่องการปลูกลำไย โดยเริ่มแรกจะเตรียมดิน โดยเติมปุ๋ยหมักลงในดิน ส่วนการให้น้ำในช่วงเริ่มปลูก จะให้น้ำ 7 วัน ต่อ 1 ครั้ง เมื่อลำไยเจริญเติบโต จึงลดน้ำเหลือเดือนละ 1 ครั้ง จนเหลือเพียงปีละ 1-2 ครั้ง ลำไยแต่ละสายพันธุ์ มีระยะเวลาในการปลูกที่แตกต่างกัน จึงจะทำให้ผลลำไยกรอบและมีรสหวาน เช่น ลำไยสายพันธุ์อีดอ จะเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ลำไยพันธุ์แห้ว จะเริ่มปลูกในเดือนสิงหาคม ลำไยพันธุ์เบี้ยวเขียว จะเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม สำหรับการปรับปรุงบำรุงดินหลังจากเก็บเกี่ยวลำไยแล้วจะใส่ปุ๋ยหมักโรยในร่องหลุมและให้น้ำ เมื่อลำไยเริ่มแทงช่อในช่วงเดือนมกราคมจึงให้ปุ๋ยหมักอีกครั้ง ซึ่งอาจเพิ่มอาหารเสริมอย่างอื่นผสมได้ นอกจากนี้ ยังใช้จุลินทรีย์ทำน้ำหมักชีวภาพ ทำน้ำหมักไล่แมลงโดยใช้บอระเพ็ด เมล็ดสะเดา ข่า ตะไคร้หอม และอาจมีพืชสมุนไพรอื่นที่สามารถฆ่าแมลงนำลงไปหมักกับจุลินทรีย์ด้วย สำหรับผลผลิตลำไยที่เก็บเกี่ยวมาแล้ว มีตัวแทนจากตลาดกลางลำไยมารับซื้อ หากเป็นลำไยเกรดดีจะนำส่งออกขายไปยังต่างประเทศ อาทิ ประเทศเวียดนาม เป็นต้น สุดท้ายเคล็ดลับสำคัญในการปลูกลำไยคือ ต้องดูแลและเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมาปฏิบัติ

คุณทองดี ได้ดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะหลัก ความพอประมาณ คือ การจะทำอะไรสักอย่างต้องมีการวางแผน และทำให้พอเหมาะกับกำลังตนเอง ว่าตนเองทำได้มากน้อยเพียงใด จะผลิตเท่าใดที่ไม่ทำให้ผลผลิตล้นตลาด เพื่อเป็นการไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไขสำคัญในการทำการเกษตรคือ การมีคุณธรรม หากมีคุณธรรมในการทำงานจะทำให้การทำเกษตรของตนเองไปในทางที่ถูกที่ควร แต่ในทางกลับกัน หากไม่มีคุณธรรมในการทำงานก็จะส่งผลเสียต่อการทำเกษตรของตนเอง และก่อให้เกิดความเสียหายได้

แลกเปลี่ยนข้อมูลกับคุณทองดีได้ตามที่อยู่ หรือโทรศัพท์ (089) 555-2345, (053) 428-306

ขอบคุณข้อมูล จากหนังสือ การเพิ่มรายได้เกษตรกร ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์