เผยเทคนิค ลด ละ เลิก เกษตรเคมี….ทำเกษตรผสมผสานให้ประสบผลสำเร็จ

ทางเดินชีวิต…สู่แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คุณทองอินทร์ ภูมิช่อ อยู่บ้านเลขที่ 163 หมู่ที่ 22 บ้านเชียงงาม ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120  โทรศัพท์ 082-8453321 เดิมประกอบอาชีพการเกษตรปลูกถั่วลิสงโดยใช้สารเคมีเมื่อปี พ.ศ. 2527 เพื่อส่งให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ซึ่งทางศูนย์จะกำหนดไว้ว่า 1 ไร่ ต้องให้ได้ผลผลิตถั่วลิสงที่มีเมล็ดสมบูรณ์ จำนวน 5 กระสอบ จะได้ราคากระสอบละ 500 บาท ทำอยู่ประมาณ 5-6 ปี ต่อมาได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งได้ดูวีดิทัศน์ที่ทางหน่วยงานเปิดให้ดูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a34

จึงกลับมาทดลองทำตาม เริ่มแรกโดยการขุดบ่อเลี้ยงปลาและตามคันบ่อปลูกไม้ผล เช่น มะม่วง มะพร้าว ส่วนใต้ต้นภายในหลุมเดียวกับไม้ผลก็ปลูกพืชผักสวนครัว เช่น มะเขือ แตงกวา หอม และได้ไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมตามสถานที่ต่างๆ เรื่องเกษตรประณีต นำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงแปลงเกษตรโดยเพิ่มการเลี้ยงหมูหลุม เป็ด และไก่ดำ โดยเฉพาะไก่ดำได้ไปศึกษาและอบรมที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร เมื่ออบรมเสร็จทางศูนย์ได้แจกลูกไก่มา จำนวน 6 ตัว เพื่อนำมาจำเพาะขยายพันธุ์ต่อจนสามารถเพาะขยายพันธุ์เองได้

มีการเพาะพันธุ์ไก่ดำพร้อมทั้งจำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไปด้วย และได้ศึกษาการนำไก่ดำมาทำเป็นไก่ดำสมุนไพรตุ๋นยาจีน โดยสามารถปลดหนี้ มีการแบ่งปันแจกจ่ายญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านและทำบุญ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แบบพอเพียง ไม่มีหนี้สิน จึงได้ตั้งศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านบ้านเชียงงาม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่ให้กับเกษตรกรที่สนใจ โดยต้องการให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

รูปแบบกิจกรรมทางการเกษตร

คุณทองอินทร์ ได้ดำเนินกิจกรรมการเกษตรโดยมีความโดดเด่นในเรื่อง เกษตรผสมผสาน โดยเริ่มแรกคุณทองอินทร์ได้ทำการเกษตรในพื้นที่ จำนวน 8 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ส่วนต่างๆ ซึ่งในพื้นที่มีกิจกรรมทางการเกษตร ได้แก่ ปลูกพืชผักสวนครัว ประกอบด้วย หัวหอม ขิง ข่า ตะไคร้ ผักกาด ผักชี หน่อไม้ การดูแลเป็นการดูแลแบบธรรมชาติ โดยใช้ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ใช้สมุนไพรหมักเพื่อเป็นการไล่แมลง ส่วนไม้ผล ได้แก่ มะม่วง มะพร้าว ลำไย กล้วย ขนุน ไม้บำนาญ ได้แก่ ยางนา ค้าย รวมทั้งเลี้ยงกบ ไก่ดำ ไก่ไข่ เป็ดพื้นบ้าน ห่าน และหมูหลุม

img_3421

นอกจากนี้ยังมีการขุดบ่อเลี้ยงปลา เช่นปลานิล ปลาตะเพียน และนำน้ำมาใช้ในการเกษตร โดยกิจกรรมการเกษตรที่ทำเป็นเกษตรแบบผสมผสานด้วยวิถีธรรมชาติ ไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอก การเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ภายใต้การเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยหลักการอยู่ร่วมกันพึ่งพาอาศัยกัน เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตและคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ไม่ใช้สารเคมี มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แร่ธาตุอาหารในดิน รวมทั้งอากาศและพลังงาน โดยลดต้นทุนการผลิตได้มาก ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น พึ่งพาตัวเองได้

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมาปฏิบัติ

คุณทองอินทร์ ได้ดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะใช้หลัก ความพอประมาณ ก่อนที่จะลงมือทำกิจกรรมใดๆ ควรมีสติ ไม่ตั้งอยู่ในความประมาท ไม่ทำอะไรเกินกำลัง เช่น การผลิตอาหารไก่จะเลือกใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในแปลงเกษตรท้องถิ่นให้มากที่สุด ซื้อให้น้อยที่สุด และถ้าจำเป็นต้องซื้อราคาวัตถุดิบที่ใช้ต้องถูก ไม่แพงจนเกินไป

 

ขอบคุณข้อมูล จากหนังสือ การเพิ่มรายได้เกษตรกร ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์