มทร. สุวรรณภูมิ สร้างเครื่องแหวกต้นข้าว เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

ข้าว เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญพืชหนึ่งของประเทศไทย การปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตจำนวนมากและคุณภาพดีนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง  

การบำรุงดูแลรักษาต้นข้าวให้สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากศัตรูต่างๆ ที่มารบกวนต่อต้นข้าว อันส่งผลถึงเมล็ดข้าวสมบูรณ์ มีผลผลิตมากขึ้น เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ

ดังนั้น จึงมีการคิดค้น พัฒนาสร้างเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาช่วยในการทำนา

ขณะเดียวกันแรงงานเริ่มขาดแคลน ค่าแรงงานสูงขึ้น จึงมีการสร้างเครื่องมือ อุปกรณ์การเกษตรที่มีหลายๆ รูปแบบ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรเลือกใช้งานและมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

ผศ. ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร. สุวรรณภูมิ มอบเครื่องให้กับเกษตรกร

จากปัญหาดังกล่าว รศ. อำนวยพศ ทองคำ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร. สุวรรณภูมิ) จึงได้ศึกษา คิดค้นประดิษฐ์เครื่องแหวกร่องต้นข้าวขึ้นมา โดยมีความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ คือสร้างเครื่องแหวกต้นข้าวที่สามารถแหวกให้เป็นร่อง เพื่อให้เกษตรกรเดินฉีดพ่นสารเคมี หรือฮอร์โมนบำรุงต้นข้าวได้สะดวกรวดเร็วขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยไม่ทำให้ต้นข้าวได้รับความเสียหาย

รศ. อำนวยพศ บอกว่า การทำนาหว่าน ต้นข้าวจะขึ้นไม่เป็นระเบียบต่างจากนาดำ ดังนั้น การบำรุง ดูแลรักษาต้นข้าว การใส่ปุ๋ย การฉีดพ่นสารเคมี อาหารเสริมเพื่อบำรุงต้นข้าว จึงมีความยุ่งยากขึ้น เนื่องจากต้องลงไปในแปลงนา ทำให้เหยียบต้นข้าวได้รับความเสียหาย สำหรับเครื่องแหวกร่องต้นข้าว ที่สร้างขึ้นมาจะช่วยลดปัญหาความยุ่งยากดังกล่าว ซึ่งได้นำผลงานวิจัย คือเครื่องแหวกร่องต้นข้าวนี้ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร หมู่ที่ 5 ตำบลปลายกัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผศ. ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร. สุวรรณภูมิ เป็นประธานมอบ และมีปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมเกษตรกรรับมอบเครื่องแหวกร่องต้นข้าว

เครื่องแหวกร่องต้นข้าวสามารถแหวกร่องต้นข้าวให้ห่างออกจากกันเป็นร่องได้ ฐานกว้าง 25 เซนติเมตร โดยไม่ทำให้ต้นข้าวเสียหาย จากการทดลองในนาข้าวนาหว่านพื้นที่ทดลอง ครั้งละ 1 ไร่ กว้าง 20 วา ยาว 20 วา แหวกร่อง จำนวน 5 แนว ใช้เวลาในการแหวกร่องต้นข้าว เฉลี่ย 4.5 นาที/ไร่ สิ้นเปลืองน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอลล์ 91 รวมทั้งสิ้น 120 มิลลิลิตร คิดเป็นค่าน้ำมันที่ใช้ 4.56 บาท ที่ราคาน้ำมัน 38 บาท/ลิตร สามารถแหวกต้นข้าวเสร็จเร็วกว่าการใช้แรงงานคนแหวกร่อง 15.5 นาที มีความสามารถในการทำงานเชิงไร่ เท่ากับ 11.76 ไร่/ชั่วโมง มีประสิทธิภาพในการทำงาน เฉลี่ยร้อยละ 88.24

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. (081) 447-8817