เครื่องผลิตถ่านกัมมันต์จากทะลายปาล์มน้ำมัน จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ลดการนำเข้า ใช้ถ่านที่ผลิตทดแทน

นวัตกรรมนี้ช่วยลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่เกษตรของไทย เพราะเกษตรกรไม่ต้องเผากำจัดเศษวัสดุในพื้นที่ ลดปัญหาด้านสุขภาพอันเนื่องมาจาก PM 2.5 ลดการนำเข้าถ่านกัมมันต์จากต่างประเทศ โดยการใช้ถ่านที่ผลิตได้ทดแทน

เครื่องผลิตถ่านกัมมันต์ ประกอบด้วย 5 ส่วนหลักๆ คือ เตาปฏิกรณ์ ฮีตเตอร์ หม้อไอน้ำ มอเตอร์ และตู้ควบคุม โดยส่วนของตัวเตาปฏิกรณ์ใช้สำหรับบรรจุถ่านชีวภาพที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิส และมีฮีตเตอร์ฝังอยู่ด้านบนตัวเตาพร้อมหุ้มด้วยผนังที่มีฉนวนป้องกันการสูญเสียความร้อนภายในเตา โดยมีมอเตอร์เป็นต้นกำลังที่ใช้สำหรับหมุนเตาปฏิกรณ์ ส่วนหม้อไอน้ำ ทำหน้าที่ผลิตไอน้ำเพื่อป้อนให้กับกระบวนการกระตุ้นในการผลิตถ่านกัมมันต์ โดยมีตู้ควบคุมสำหรับควบคุมอุณหภูมิ อัตราการป้อนไอน้ำ และเวลาในการทำปฏิกิริยา อยู่ด้านล่างของเตาปฏิกรณ์

เกษตรกรและนักลงทุนเกิดแรงจูงใจในการทำเกษตรและอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ในสภาวะที่ราคาปาล์มน้ำมันราคาตกต่ำ เนื่องจากของเสียในการทำปาล์มน้ำมันสามารถก่อให้เกิดรายได้เพิ่มเติมได้

ประโยชน์ของการใช้นวัตกรรม

  1. สามารถกำจัดวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันชีวภาพ คือ กากทางและทะลายปาล์มน้ำมันได้ 100% เพราะถ่านที่เกิดจากกระบวนการไพโรไลซิสสามารถนำมาเข้าระบบผลิตถ่านกัมมันต์ได้ทั้งหมด
  2. ลดการเผาเพื่อกำจัดวัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการสกัดน้ำมัน คือ ทางและทะลายของปาล์มน้ำมันในพื้นที่เกษตรได้ไม่น้อยกว่า 20% 
  3. ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

หากใครสนใจนวัตกรรมชิ้นนี้ สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ : อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ : 098-619-6155  

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้