วว. โชว์ศักยภาพศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ต่อที่ปรึกษา/ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวง อว. มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างประโยชน์เชิงสังคม เศรษฐกิจ

รศ.ดร. จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  และ นายสำราญ รอดเพชร  ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวง อว. และคณะ ตรวจติดตามการดำเนินงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในกรอบภารกิจ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) ซึ่งมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างประโยชน์ทั้งเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ ได้แก่ การเกษตรเชิงหน้าที่  ชีวภัณฑ์ การปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิตพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โดยมี ดร. รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผอ.ศนก. พร้อมคณะนักวิจัย บรรยายการดำเนินงานและร่วมต้อนรับ  โอกาสนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวง อว. และคณะได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการเห็ดรา ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ปุ๋ยและพืช การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีสั่งตัด พร้อมติดตามความก้าวหน้าของโครงการไทร ลิเซียนทัส และเบญจมาศ ที่สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ และเป็นต้นแบบในการนำเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ได้จริง รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของโครงการเสาวรส ซึ่ง วว. ความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการฉายรังสี จำนวน 5 สายพันธุ์ มีลักษณะเด่น คือ ผลใหญ่ ทรงรี เปลือกผลบาง เนื้อหุ้มเมล็ดหนา กลิ่นหอม รวมทั้ง  ลำต้น ใบ มีความแข็งแรง เจริญเติบโตเร็ว ทนต่อโรคและแมลง พร้อมส่งเสริมให้ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ในวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

รศ.ดร. จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวง อว. กล่าวว่า ผลงาน วว. เป็นงานที่ตอบโจทย์ทุกภาคส่วนของสังคม มีการศึกษาและนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสมเข้าไปส่งเสริมสนับสนุน ทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้มแข็ง และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นรูปธรรม