เกษตรจังหวัดปราจีนฯ เปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2564 มุ่งหวังให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายกิตติพงษ์ งามจริง เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2564 ณ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 2 ตําบลกบินทร์ อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดย นางสมมาส วงษ์จันทรา รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย

การจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร และเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 14 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกพืชสวน คลินิกอารักขาพืช คลินิกข้าว คลินิกดิน คลินิกเกษตรและสหกรณ์ คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกหม่อนไหม คลินิกชลประทาน คลินิกสภาเกษตร คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเกษตรกรมาร่วมงาน และเข้ารับบริการทางการเกษตรมากกว่า 125 ราย ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด