เกษตรพะเยาจัดงานการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร

นายอุดมศักดิ์  คำมูล เกษตรจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตรระดับเขต และมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ผลิตและเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อมวลชน และสื่ออื่น ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์งานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ อันได้แก่ การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดใน 8 จังหวัดภาคเหนือได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานนโยบายภาครัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตรระดับเขต ปี 2560 ขึ้น โดยบูรณาการเชื่อมโยงงานนโยบายสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ยึดระบบส่งเสริมการเกษตร ( T&V System) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.)         ให้สามารถบริหารจัดการ เกิดองค์ความรู้สร้าง  Smart Farmer และSmart Group ที่เข้มแข็ง สู่การผลิตเกษตรแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ เกิด Smart Product สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยจังหวัดพะเยา เป็น 1 ใน 4 จังหวัดนำร่องที่ดำเนินโครงการดังกล่าว

เกษตรจังหวัดพะเยากล่าวต่อไปว่าจังหวัดพะเยาได้กำหนดจัดงานประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานนโยบายภาครัฐ ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ สวนลิ้นจี่กำนันศรีทน ติ๊บเมืองมา  หมู่ที่ 8 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ในงานมีการแถลงข่าวการนำนโยบายภาครัฐ ฯสู่การปฏิบัติในพื้นที่โดยผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรฯแบบเบ็ดเสร็จ (SC) เกษตรจังหวัด เกษตรกรต้นแบบลิ้นจี่ ชมนิทรรศการผลการขับขับเคลื่อนนโยบาย ฯ ศพก.สู่การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดพะเยา และของ 9 อำเภอในจังหวัดพะเยา ชมการสาธิตการใช้เทคโนโลยีการผลิตลิ้นจี่คุณภาพและลดต้นทุนการผลิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศพก./แปลงใหญ่

วันดังกล่าวจะมีขบวน ปั่นจักรยานชมสวนลิ้นจี่ ปั่นจากหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง กว๊านพะเยา ไปยังจุดจัดงานอีกด้วย  สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา โทร 0-5488-7050-1    ทุกวันเวลาราชการ