“แม่ขรี” ลุย “มังคุดแปลงใหญ่”

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศาลาประชาคมบ้านด่านโลด หมู่ที่ 3 บ้านด่านโลด ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง คุณวราภรณ์ ชายเกตุ เกษตรอำเภอตะโหมด และเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอตะโหมด พร้อม คุณมโณศักดิ์ ทักษิณาวาณิชย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านด่านโลด และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่ คุณกฤษฎา ลำปัง ประธานกลุ่มเกษตรมังคุดแปลงใหญ่ตำบลแม่ขรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนเสาธง พร้อมชาวสวนมังคุด

โดยชาวสวนมังคุดบางรายมีประมาณ 70 ต้น และบางรายมีประมาณ 200 ต้น จากจำนวนภาพรวมมังคุด อำเภอตะโหมด ที่มีกว่า 11,000 ต้น ประมาณ 700 ไร่ โดยเฉลี่ยประมาณ 16 ต้นต่อไร่

สำหรับการจัดตั้งกลุ่มมังคุดแปลงใหญ่จะดำเนินการอย่างเข้มข้นในปี 2566 ซึ่งการจัดตั้งมังคุดแปลงใหญ่ เป้าหมายเพื่อรวมกลุ่มพัฒนาปรับปรุงให้มังคุดมีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต และการบริหารจัดการตลาดเพื่อให้ได้ราคาที่ดี ทั้งยังมีเป้าหมายเพื่อผลิตมังคุด GAP ส่งออกต่างประเทศ ได้ราคาดี โดยปกติแล้วมังคุดของพื้นที่ตำบลแม่ขรี มีการส่งออกไปยังต่างประเทศทุกปี เช่น เวียดนาม เป็นต้น

ที่ประชุมชาวสวนมังคุดแปลงใหญ่ได้เสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงมังคุดเป็นหลักสำคัญคือ เรื่องผลผลิตที่ได้ตามปริมาณตามฤดูกาล ลดต้นทุนการผลิต โดยเน้นให้ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก

คุณมโณศักดิ์ บอกว่า สมาชิกมังคุดแปลงใหญ่ในเบื้องต้น มีหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหรียง หมู่ที่ 3 บ้านด่านโลด หมู่ที่ 7 บ้านควนเสาธง และหมู่ที่ 11 บ้านควนล่อน ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน 49 ราย จำนวนมังคุดประมาณ 3,000 ต้น โดยเฉลี่ย 15 ต้นต่อไร่ ภาพรวมประมาณกว่า 180 ไร่