ส.ป.ก.ยึดที่ดินนายทุนจัดสรรผู้ยากไร้ ยกเสาเอกบ้านมั่นคงในชนบท 6 หลังแรก

หลังจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี ดำเนินการตามมาตรการแก้ปัญหาการครอบครองที่ดินในเขต ส.ป.ก.โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นำที่ดินส่งมอบให้ “คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ” (คทช.) จัดสรรแก่ผู้ยากจนและผู้ไร้ที่ดินทำกิน ตามนโยบายจัดที่ดินทำกินชุมชนของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในรูปแบบสหกรณ์

ล่าสุด เพิ่งได้ฤกษ์พิธียกเสาเอกในโครงการบ้านมั่นคงชนบทในเขตปฏิรูปที่ดินนำร่อง 6 หลังแรก โดยมี รณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าฯ กาญจนบุรี บพิตร อมราภิบาล รองเลขาธิการ ส.ป.ก. สมชาติ ภาระสุวรรณ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน (รก.ผอ.พอช.) พ.อ. ปิยะพงษ์ กลิ่นพันธ์ รอง ผบ.พล.ร.9 กกล.สุรสีห์ นายสุชาย ไม้แก่นจันทร์ ปลัดอำเภอไทรโยค และ นายสายันต์ แสงเคลือบ นายก อบต.สิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นประธานยกเสาเอกโครงการบ้านมั่นคงชนบทในเขตปฏิรูปที่ดิน 6 หลังแรก บริเวณที่ดิน ส.ป.ก.ที่ยึดคืนจากนายทุนแปลงที่ดินเลขที่ No.14 ของ “เพียงใจ หาญพาณิชย์” มารดา อนันต์ อัศวโภคิน นักธุรกิจดังเครือแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เนื้อที่ประมาณ 1,223-0-65 ไร่ ตั้งอยู่ริมถนนสาย 323 กาญจนบุรี-ไทรโยค หมู่ที่ 5 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินจากนโยบายรัฐบาลดังกล่าว

อีกทั้งแสดงให้เห็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ควบคู่กับการสร้างคน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและเพื่อให้มีรายได้ที่มั่นคง สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี วัชรินทร์ วะกะมะนนท์ ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี พร้อมข้าราชการ ทหาร ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสถาบันองค์กรพัฒนาชุมชนภาคกลาง-ตะวันตก และประชาชนร่วมแสดงความยินดีแก่เกษตรกร 6 รายแรก ที่ได้รับสิทธิในที่ดินดังกล่าว ประกอบด้วย ครอบครัวของ นางสาวสุจิน ใจซื่อ อยู่บ้านเลขที่ 73 หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี, ครอบครัว นายคำนึง ทิวาลัย อยู่บ้านเลขที่ 74 หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี, ครอบครัว นายพรชัย ค้ำชู อยู่บ้านเลขที่ 174/1 หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี, ครอบครัว นายอภิชาติ ค้ำชู อยู่บ้านเลขที่ 174 หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี, ครอบครัว นางอุไร แย้มเจริญ อยู่บ้านเลขที่ 33/9 หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และครอบครัว นางสาวน้ำอ้อย ใจจง อยู่บ้านเลขที่ 29/2 หมู่ที่ 5 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

วัชรินทร์ วะกะมะนนท์ กล่าวว่า ส.ป.ก.กาญจนบุรี ได้ยึดคืนพื้นที่ 16 แปลง ใน 5 อำเภอ เนื้อที่รวมกัน  17,566.01 ไร่ โดยรอบแรกยึดคืน 3 แปลง ประกอบด้วย แปลงที่ดินเลขที่ No.14 (แปลงคุณเพียงใจ) เนื้อที่ประมาณ 1,223-0-65 ไร่ แปลงที่ดินเลขที่ No.15 เนื้อที่ประมาณ 808-1-36 ไร่ และแปลงที่ดินเลขที่ AL 8 เนื้อที่ประมาณ 946-3-60 ไร่ รวมเนื้อที่ 2,978-1-61 ไร่ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติระดับจังหวัด (คทช.จังหวัด) ให้จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในรูปแบบสหกรณ์ตามนโยบายรัฐบาลแก่ผู้ไร้ที่ดินทำกิน 389 ราย และกำหนดให้มีอาชีพการเลี้ยงแพะเป็นหลัก ตามแผนที่การวิเคราะห์ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ในการทำการเกษตร (Agri-Map) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (งบประมาณ 84 ล้านบาท) ให้เกษตรกรกู้รายละ 217,000 บาท สำหรับสร้างโรงเรือนเลี้ยงแพะ 1 หลัง และจัดซื้อพันธุ์แพะ 32 ตัวต่อครอบครัว

“การคัดเลือกเกษตรกรผู้ยากจนและไร้ที่ดินทำกินตามเป้าหมาย 389 ราย เบื้องต้นคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรฯ ได้ตามคุณสมบัติ รวม 403 ราย แต่มีเกษตรกรมายืนยันสิทธิ 275 ราย ส่วนที่เหลือจะคัดกรองและตรวจคุณสมบัติให้แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม จากนั้น พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อาจเดินทางเป็นประธานพิธีมอบด้วยตัวเอง ในช่วงต้นเดือนกันยายน 2560 สำหรับเกษตรกรแต่ละรายจะได้รับการจัดพื้นที่ครอบครัวละ 2.5 ไร่ เพื่อปลูกหม่อนและจัดทำแปลงหญ้าในพื้นที่ส่วนตัว มีการจัดพื้นที่แปลงหญ้ารวมไว้ในเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า 1,400 ไร่ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ก่อสร้างรั้วคอนกรีต (Cow boy) และจัดทำ ‘ศูนย์สาธิตการเลี้ยงแพะ’ พร้อมก่อสร้างโรงเรือนแล้วนำแพะ 30 ตัว มาเลี้ยงสาธิตเพื่อให้เกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้”

วัชรินทร์ กล่าวและว่า สำหรับเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับมอบที่ดินทำกินได้รวมตัวกันตั้งสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลสิงห์จำกัด เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ได้ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ มอบปัจจัยการผลิตเพื่อทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จะส่งผลให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาและประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรทำให้เกิดความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ขณะที่การก่อสร้างบ้านทั้ง 6 หลัง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เข้ามาสนับสนุนการจัดอบรมเกษตรกรร่วมกัน ทำงานร่วมกันทำงาน และมีส่วนร่วมคิด วางแผนในการสร้างบ้านชุดแรก 6 หลัง

รณชัย จิตรวิเศษ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่เข้ามาดูแลเกษตรกรยากจนและไม่มีที่ดินทำกินมาก่อน ขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรทั้ง 6 ราย ที่ได้รับเลือกเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ ส.ป.ก.จัดสรรให้ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และ คสช.เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนให้เกษตรกรยากจนโดยแท้จริง

“การดำเนินอาชีพเพื่อนำรายได้มาเลี้ยงครอบครัวในพื้นที่ที่เกษตรกรได้รับสิทธิ ทุกคนต้องขยันหมั่นเพียร ต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการขั้นตอนในการเลี้ยงแพะให้ได้อย่างมืออาชีพ ที่สำคัญนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาดำรงชีวิต”

ขอบคุณข้อมูลจาก ปิยรัชต์ จงเจริญ