กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ “เรารักในหลวงรัชกาลที่ 10” โครงการ “เกษตรหนึ่งใจ จุดประกายให้เยาวชน”

ว่าที่ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ได้กรุณาอำนวยการ การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ “เรารักในหลวงรัชกาลที่ 10” โครงการ “เกษตรหนึ่งใจ จุดประกายให้เยาวชน” ณ วัดคุณพุ่ม วัดแห่งความกตัญญู บ้านหนองในดง ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดย ศูนย์เกษตรหนึ่งใจ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และพันธมิตรจากหลายภาคส่วน ได้แก่ บริษัท อีทส์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่วยเมล็ดพันธุ์พืช ตราศรแดง ธนาคารออมสิน มากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาชนในตำบลบางลาย จังหวัดพิจิตร

กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ “เรารักในหลวงรัชกาลที่ 10” ดำเนินงาน ตามแนวทางพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมุ่งมั่นสานต่อพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ให้เยาวชนได้รับการปลูกฝังการดำเนินชีวิต การดำรงตน และการประกอบอาชีพ ตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานไว้

จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงใส่พระราชหฤทัยในการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชน อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะทำให้เยาวชนจะเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นกำลังหลักในการช่วยพัฒนาประเทศชาติสืบไป

กิจกรรมมีขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 หลังพิธีเปิดงาน ว่าที่ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ได้กรุณาอำนวยการ มอบทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน ให้กับเยาวชนภูมิลำเนาวัดคุณพุ่ม ตำบลบางลาย รวมทั้งเยาวชนบุตรหลานจิตอาสาของศูนย์เกษตรหนึ่งใจ และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากนั้นเป็นกิจกรรม ตอน “สร้างรายได้ ลดรายจ่าย เสริมสุขภาพดี จากผักพื้นบ้าน” โดยบริษัท บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช ตรา “ศรแดง” ซึ่งจะจัดทำสถานีผักพื้นบ้านที่วัดคุณพุ่ม จังหวัดพิจิตร

โดยแบรนด์แอมบาสเดอร์ผักพื้นบ้าน คุณพรศักดิ์ พงศาปาน (ลุงพร สอนอาชีพ) คุณศุภชัย นิลวานิช และทีมวิทยากร สาธิตเมนูเพื่อสุขภาพ จากผักพื้นบ้าน ได้แก่ ขนมจีนปักษ์ใต้ และน้ำผักพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ

ต่อจากนั้นในช่วงบ่าย วิทยากรจาก นพค. 34 อบรมองค์ความรู้ต่างๆ ได้แก่ เทคนิคการเพาะไข่มดแดง การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยและกำจัดขยะ และการบำรุงสุขภาพด้วยพืชมหัศจรรย์ หมามุ่ยอินเดีย เป็นองค์ความรู้จากนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา รศ.ดร.สมชัย จันทร์สว่าง และ อาจารย์เกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์ ตามลำดับ

ซึ่งเยาวชนและประชาชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้สร้างอาชีพ เสริมรายได้ และลดรายจ่าย เพื่อการดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป ก่อนกลับบ้าน น้องๆ เยาวชนทุกคนยังได้รับของขวัญจากธนาคารออมสิน คือกระปุกออมสิน เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการออมสืบไป

ผู้สนใจร่วมกิจกรรม ติดต่อ รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ (อาจารย์แมว) สำนักงานศูนย์เกษตรหนึ่งใจ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 อีเมล [email protected]