ธุรกิจสุขภาพไทยติดลมบน ช่วง 3 ปี ตั้งบริษัทใหม่ โต 54%

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบว่าธุรกิจร้านขายยา เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์เติบโตอย่างก้าวกระโดดกลายเป็นธุรกิจติดดาว ปี 2560 จำนวนเพิ่มขึ้น 53.88% จากปี 2559 และมีรายได้รวม 590,000 ล้านบาท ปัจจุบัน ธุรกิจนี้ยื่นจดทะเบียนกับกรมแล้ว 8,690 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 56,632 ล้านบาท และช่วง 2 เดือนแรกปี 2561 มีการยื่นจด 175 ราย หรือเพิ่้มขึ้น 23.24% เป็นผลมาจากนโยบายเมดิคัลฮับ (Medical Hub) และตอบสนองเทรนด์ดูแลสุขภาพ การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย รวมไปถึงนโยบายสวัสดิการภาครัฐที่ขยายไปยังกลุ่มร้านขายยา ซึ่งเป็นตัวเร่งการขยายตัวของธุรกิจนี้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เกือบ 80% เป็นธุรกิจจัดตั้งในรูปแบบบริษัทจำกัด และกว่า 90% มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท

นางกุลณี กล่าวว่า การเติบโตของกลุ่มธุรกิจนี้จะยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง ผลจากนโยบายของรัฐบาลที่มียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ประกอบกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้น   รวมถึงจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพประเภทอื่น เช่น สปา กิจการดูแลผู้สูงอายุ บริการเสริมความงาม และเครื่องสำอาง

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน