จัดยิ่งใหญ่!! งานมหกรรมสืบสาน รักษา ต่อยอด กษัตริย์เกษตร & Agri Museum Expo 2019

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานมหกรรมสืบสาน รักษา ต่อยอด กษัตริย์เกษตร & Agri Museum Expo 2019 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 การสืบทอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช จังหวัดปทุมธานี

นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า “การจัดงานในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 การสืบทอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ผ่านนิทรรศการนวัตกรรมวิถีเกษตรไทยจากศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศ ภาคีความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กว่า 40 หน่วยงาน และอบรมวิชาของแผ่นดิน ตลอดทั้ง 3 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายในงานมีสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูปจากพี่น้องเครือข่ายทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนาพิเศษหัวข้อ “นวัตกรรมสำหรับ Smart Museum” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และกิจกรรมการเรียนรู้ สุข สนุก กับ Learning trail ในพื้นที่อุทยานการเกษตรสนองพระราชปณิธาน อาทิ โซนเรือขุดคลองสมัยรัชกาลที่ 5 เครื่องบินฝนหลวง บ้านดิน บ้านฟาง อุโมงค์การเรียนรู้นวัตกรรมเกษตร ฯลฯ พร้อมด้วยกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย”

สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการตลอดทั้ง 3 วัน อาทิ “หลักสูตรการผลิตพืชอินทรีย์ วิถีพอเพียง” เรียนรู้การจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภค โดย อาจารย์มุขดา เอี่ยมเจริญ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดกาญจนบุรี “หลักสูตรสมุนไพร เพื่อการดูแลสุขภาพ” เรียนรู้วิธีการปลูก การดูแลรักษา และการนำสมุนไพรมาดูแลสุขภาพตนเอง โดย อาจารย์สำเนา จันทวาส เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดนครราชสีมา “หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อการเกษตร” เรียนรู้เกี่ยวกับธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำใช้ในการเกษตรอย่างยั่งยืน โดย อาจารย์จรังศรี มาดีสุขสถิต เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดชัยภูมิ “หลักสูตรการปลูกและการดูแลสลัดอินทรีย์ในฤดูฝน” เรียนรู้เทคนิคการเพาะกล้า การปลูกและการเพาะผักสลัดอินทรีย์ในช่วงหน้าฝน โดย อาจารย์สรศักดิ์ ไวจันทึก เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดนครราชสีมา “หลักสูตรเกษตรธรรมชาติ เกษตรธาตุ 4” เรียนรู้การทำเกษตรจากภูมิปัญญาและวิธีการใช้หลักสังคมพืช 12 ชั้น โดย อาจารย์อภินันท์ หมัดหลี เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดสงขลา “หลักสูตรโซลาร์เซลล์กับการประยุกต์ใช้ในครัวเรือน ชุดคนนอนนา” เรียนรู้การนำโซลาร์เซลล์มาประยุกต์ใช้ในครัวเรือนแบบประหยัด เข้าถึงง่าย โดย อาจารย์วิทธวัตย์ กิติธรรมรัตน์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดหนองคาย “หลักสูตรฟาร์มเมล่อน สร้างอาชีพ” เรียนรู้การบริหารจัดการเมล่อน จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ โดย อาจารย์ภาณุ ทวีผล จาก NF Farm จังหวัดสุราษฎร์ธานี “หลักสูตรผลิตภัณฑ์กาแฟขี้ชะมด” เรียนรู้การบริหารจัดการแปลง พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่ากาแฟ โดย อาจารย์สุรเชษฐ์ ยุทธสุนทร สวนไร่คุณหญิง จังหวัดกาญจนบุรี “หลักสูตรไข่ไก่อินทรีย์ ไข่ไก่ขบถ” เรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่ไข่แบบธรรมชาติ และการตลาดสมัยใหม่ โดย อาจารย์สิริกร ลิ้มสุวรรณ ศูนย์เรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย จังหวัดกาญจนบุรี “หลักสูตรการทำเกษตรแบบสโลว์ไลฟ์ ในพื้นที่ 2 ไร่” เรียนรู้แนวคิด การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาต่อยอดธุรกิจเกษตร โดย อาจารย์คำพันธ์ แก้วมา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมหลักสูตรลงมือปฏิบัติ เช่น “หลักสูตรการทำน้ำหมักน็อกหญ้า” เรียนรู้และฝึกปฏิบัติน้ำหมักน็อกหญ้า ด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติ โดย อาจารย์พิสิษฐ์ ศิลาอ่อน เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดชัยภูมิ “หลักสูตรการทำมะพร้าวบอนไซ” เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ การนำมะพร้าวมาเพาะเลี้ยงแต่งให้เป็นบอนไซไม้ประดับสวยงาน สร้างอาชีพ โดย อาจารย์นิตยา พรหมขวัญ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช “หลักสูตรการทำแหนมเห็ด สร้างอาชีพ” โดย อาจารย์นุจรี สิทธิสุข เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดสระบุรี และ “หลักสูตรการทำไอศกรีมข้าวไรซ์เบอร์รี่” ต่อยอดความรู้สู่การพัฒนาเป็นอาชีพ โดย อาจารย์สมบัติ เล็บครุฑ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดนครปฐม เป็นต้น อาจารย์แต่ละท่านที่มาสอนล้วนเป็นปราชญ์เกษตร ผู้ปฏิบัติจริง ที่ตั้งใจมาถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชน และผู้ที่สนใจได้มาเรียนรู้ นำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ร่วมฟังเสวนา “นวัตกรรมสำหรับ Smart Museum” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.วิจิตรา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (อพวช.) คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคม Thai IoT และ คุณพัฒนพงศ์ มณเฑียร ที่ปรึกษาด้านพิพิธภัณฑ์ ดำเนินรายการ โดยพิธีกรผู้มากฝีมือ คุณอาร์ม พิพัฒน์  วิทยาปัญญานนท์

ชม ชิม ช็อป สินค้าเกษตรปลอดภัย ผัก ผลไม้ สดใหม่จากสวน ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพ จากเครือข่ายเกษตรกรและภาคีความร่วมมือ ที่นำมาจำหน่ายให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกซื้อกลับบ้านในราคาย่อมเยากว่า 200 ร้านค้า

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเรียนรู้ด้านการเกษตรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีด้วยหัวใจ สืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช จังหวัดปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (นวนครเดิม) ริมถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2529-2212-13 มือถือ 087-359-7171, 094-649-2333 คลิกดูรายละเอียดที่ www.wisdomking.or.th และทาง facebook/Instagram: wisdomkingfan หรือ LineID: @wisdomkingfan