กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญร่วมงาน “นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญร่วมงาน “นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา” ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

พบกับ…

– นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา”

– นิทรรศการและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึง หน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

– นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อาทิ ระบบน้ำอัจฉริยะ ไก่โคราช เครื่องกำจัดแมลงศัตรูพืชสำหรับเกษตรแม่นยำผ่านระบบสื่อสารไร้สาย ผลิตภัณฑ์ข้าวขึ้นรูปเสริมโภชนาการ เทคโนโลยีในการแยกเพศอสุจิโคนม เทคโนโลยีการจัดการแมลงศัตรูพืช และผลิตภัณฑ์จากแมลง การปลูกพืชระบบปิด ฯลฯ

– การประกวดพืชประกวดสัตว์ ชิงถ้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : กล้วยไม้ แค็กตัส ชวนชม มันสำปะหลัง โค สุนัข ไก่แจ้สวยงาม

– การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

– การอบรมทางด้านการเกษตร : การผลิตกัญชาเชิงคุณภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงธุรกิจ การจัดการอาหารหยาบ อาหารข้น และ TMR สำหรับแพะ โคเนื้อ

โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ (Smart Greenhouses) แสงเทียนกับการผลิตพืช การเลี้ยงและการจัดการ ไก่โคราชเชิงธุรกิจ ไฮโดรโปนิกส์ สำหรับเกษตรในเมือง ฯลฯ

– ชม ชิม ช็อป : ผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากวิสาหกิจชุมชน สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลาย

– เพลิดเพลินกับการแสดงดนตรี และเวทีบันเทิงตลอดงาน

– อย่าพลาด มทส. ฟาร์มต้องเที่ยว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โทร. (044) 224-743, 4152-3/ส่วนประชาสัมพันธ์ โทร. (044) 224-082-5 www.sut.ac.th https://www.facebook.com/KasetSUT