“อภัยภูเบศร”จัดมหกรรมสุขภาพอาเซียนครั้งแรก ระดมแพทย์พื้นบ้าน 9 ประเทศ ชูปรัชญาตะวันออกสู้แพทย์แผนตะวันตก

นพ.จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า การแพทย์แผนไทยเป็นการแพทย์ประจำชาติของคนไทย ที่มีการสั่งสมความรู้มานานนับตั้งแต่มีคนไทย ซึ่งทั่วโลกนั้นมีไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่จะมีศาสตร์การดูแลสุขภาพเป็นของตนเอง โดยนำทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น อันได้แก่ สมุนไพร นำมาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาและฟื้นฟูสภาพ โดยในแต่ละชุมชนจะมีหมอพื้นบ้านที่เป็นศูนย์กลางในการดูแลสุขภาพของชุมชน และนอกจากประเทศไทยแล้ว ประเทศในภูมิภาคอาเซียนส่วนใหญ่ก็มีการแพทย์ดั้งเดิมที่ใช้ในการดูแลสุขภาพมาก่อนการแพทย์แผนตะวันตก โดยการแพทย์ดั้งเดิมในภูมิภาคอาเซียนล้วนมีที่มาร่วมกัน ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ระหว่างประเทศจีนและอินเดียที่มีวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพที่ฝังรากลึกมายาวนาน และการมีทรัพยากรทางธรรมชาติร่วมกัน

“ทำให้การแพทย์ดั้งเดิมในภูมิภาคอาเซียนมีแนวคิดและวิธีการรักษาที่คล้ายคลึงกัน การดูแลสุขภาพที่เน้นการป้องกัน ด้วยอาหาร การออกกำลังกายที่ปรับให้เข้ากับธรรมชาติ การทำสมาธิและปฏิบัติตามแนวทางศาสนาที่ตนนับถือ การรักษาแบบองค์รวม นอกจากวิธีการรักษาที่มีการใช้ยาจากสมุนไพร และหัตถการอื่นๆ แล้ว ยังมีการดูแลสภาพจิตใจ และสังคมด้วยการใช้หมอพื้นบ้านเป็นศูนย์กลาง ที่จะประกอบพิธีกรรมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยและชุมชน วิธีการรักษาที่เน้นการพึ่งตนเองในระดับชุมชน โดยใช้ทรัพยากรที่พื้นที่มี เช่น การนวด การประคบ การย่าง การใช้ยาจากสมุนไพร เป็นต้น ” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าว

นพ.จรัญ กล่าวด้วยว่า โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแพทย์แผนไทย นอกจากจะเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้แล้ว การพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์จากการแพทย์แผนไทยยังจะสามารถทำให้เกิดการพึ่งตนเองได้ทั้งในระดับประชาชน ชุมชนและประเทศ และอาจสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลอีกด้วย จึงได้จัดงานมหกรรมสุขภาพอาเซียนขึ้น เพื่อรวบรวมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการแพทย์ดั้งเดิมในประเทศอาเซียน อันจะนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชน พัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้นำด้านการแพทย์ดั้งเดิมในอาเซียน โดยการจัดงานจะมีขึ้นในระหว่าง 14-19 พฤษภาคม 2560 ซึ่งทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้เชิญ เครือข่ายหมอยาพื้นบ้านอาเซียน 9 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไทย รวมทั้งสิ้น 42 คน