วว. จัดฝึกอบรมและสัมมนาออนไลน์ด้านบรรจุภัณฑ์ เสริมแกร่งผู้ประกอบการในยุคนิวนอร์มอล

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในส่วนของ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย จัดการฝึกอบรมและสัมมนาออนไลน์ เพื่อเสริมแกร่งผู้ประกอบการในยุคนิวนอร์มอล ดังนี้

การฝึกอบรมเรื่อง การทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติก ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2564 รับสมัครภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 รับจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น โดยมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจด้านการทดสอบฯ ให้ได้มาตรฐานสากล

การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ Packaging Testing for E-commerce ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 รับสมัครภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 โดยมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุและบรรจุภัณฑ์ออนไลน์ การสาธิตการทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์ การทดสอบด้าน E-commerce พร้อมทั้งกรณีการศึกษาตัวอย่าง

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ (02) 579-1121-30 ต่อ 3208 มือถือ (086) 546-6114 โทรสาร (02) 579-7573 E-mail : [email protected]