กรมส่งเสริมการเกษตร คว้ารางวัลเลิศรัฐ ผลงานโครงการวิสาหกิจชุมชน ภายใต้แปลงใหญ่ ร่วมใจแก้จน

กสก. คว้ารางวัลเลิศรัฐ ผลงานโครงการวิสาหกิจชุมชน ภายใต้แปลงใหญ่ ร่วมใจแก้จน ชุมชนผู้ปลูกกาแฟน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร คว้ารางวัลเลิศรัฐฯ บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัล ร่วมใจแก้จน ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับดีเด่น จากสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยผลงานโครงการวิสาหกิจชุมชนภายใต้แปลงใหญ่ ร่วมใจแก้จน ชุมชนผู้ปลูกกาแฟน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า คณะทำงานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน จากสำนักงาน ป.ย.ป ได้มีมติมอบรางวัลเลิศรัฐฯ บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัล ร่วมใจแก้จน ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับดีเด่น ให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร จากผลงานโครงการวิสาหกิจชุมชนภายใต้แปลงใหญ่ ร่วมใจแก้จน ชุมชนผู้ปลูกกาแฟน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นโครงการที่มีความครบถ้วนในด้านการมีส่วนร่วม

ได้แก่ การร่วมพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมพัฒนากระบวนการคิดของกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน อำเภอน้ำหนาว จำนวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าอุ่น คนอิ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำหนาวอาราบิก้า และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟน้ำหนาว ซึ่งดำเนินการร่วมกันภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา และเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทำให้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มาจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง สามารถทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีรายได้เพิ่มขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติโดยรอบดีขึ้น และนำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs)

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับบันไดสู่ความสำเร็จของโครงการวิสาหกิจชุมชนภายใต้แปลงใหญ่ ร่วมใจแก้จน ชุมชนผู้ปลูกกาแฟน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เข้าไปส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านการจัดเวทีชุมชน ตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เพื่อให้เกิดการนำศักยภาพของชุมชนมาใช้จัดการกับปัญหาจริงที่ชุมชนกำลังประสบ เช่น การพังทลายของหน้าดินจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ปัญหาการต่อรองราคาผลผลิต เป็นต้น ทำให้เกษตรกรในชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา วางกระบวนการ และกำหนดเป้าหมายตามความต้องการที่แท้จริงของชุมชนร่วมกัน โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุน ให้ชุมชนสามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ ยังได้ถ่ายทอดความรู้ กระบวนการ และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ให้กับกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ การบริหารจัดการในรูปแบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ การส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นผสมผสานกับการปลูกกาแฟ การส่งเสริมการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน การแปรรูปสินค้าเกษตร และการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตร ตลอดจนการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้จัดการแปลงที่มีศักยภาพ เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) สามารถจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายที่เข้มแข็ง เกิดอำนาจในการต่อรองราคาผลผลิตของกลุ่ม ขจัดปัญหาการถูกกดราคาผลผลิตจากพ่อค้าคนกลางและปัญหาการเกษตรต่าง ๆ ของชุมชนได้สำเร็จ และสามารถเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรหรือชุมชนอื่นต่อไป

ทั้งนี้ รางวัลเลิศรัฐฯ บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัล ร่วมใจแก้จน ประจำปี พ.ศ.2564 เป็นรางวัลที่ ก.พ.ร. มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ บนพื้นฐานความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีศักยภาพมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และสังเคราะห์ต้นแบบ (Prototype) ในการแก้ไขปัญหาความยากจน สามารถเป็นต้นแบบประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นได้ รวมทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างจริงจัง โดยใช้การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน