ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตร จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ โดรนเพื่อการเกษตร

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมโดรนเพื่อการเกษตรแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “โดรนเพื่อการเกษตร ฉีดพ่นและสำรวจ” ผ่านโปรแกรม Zoom ที่ห้อง Meeting ID : 987 8224 5279 Passcode: 801693 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

กิจกรรมประกอบด้วย หัวข้อการบรรยาย ดังนี้
เวลา 09.00-10.10 น. กฎหมาย กฎระเบียบสำหรับอากาศยานไร้คนขับ การประกันภัย
และเทคโนโลยีของโดรนสำหรับการพ่นสารเคมีทางการเกษตร โดย สมาคมโดรนเพื่อการเกษตรแห่งประเทศไทย
เวลา 10.10-11.20 น. เทคโนโลยีการใช้อากาศยานไร้คนขับในงานสำรวจด้วยภาพถ่าย (Photogrammetry) ทางการเกษตร
โดย นายร่มฉัตร ชูโชติ (Drone Specialist, Meeting Engineer, Programmer, Google Trusted. Photographer)
เวลา 11.20-12.00 น. บทบาทของ ธ.ก.ส. ต่อการใช้โดรนทางการเกษตร โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหการณ์การเกษตร
เวลา 12.00-12.15 น. บทบาทของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อการใช้โดรนทางการเกษตร
โดย ผศ.ดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดำเนินรายการ โดย ดร.วุฒิดา รัตนพิไชย ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้สนใจการสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “โดรนเพื่อการเกษตร ฉีดพ่นและสำรวจ”

ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ https://www.facebook.com/foaku และลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ https://shorturl.asia/TwSdB ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565