เกษตรจังหวัดปราจีนฯ ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (อกษจ.)

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวินัย ลักษณะวิลาศ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะกรรมการที่ปรึกษา และ นางสาวลำดวน ขันซ้อน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่ม  ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (อกษจ.) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดย นายสงคราม ธรรมมะ ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (อกษจ.) จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (อกษจ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทางบูรณาการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และชี้แจงการดำเนินงานโครงการอาสาสมัครเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565