“มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล : Thailand Esaan Fabric Expo 2022” โดย พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น วันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น (หน้าลิฟท์แก้ว) ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จึงได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล : Esaan Fabric Expo 2022” ขึ้น ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2565 จำนวน 7 วัน ณ บริเวณลานโปรโมชั่น (หน้าลิฟท์แก้ว) ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย 1) การเดินแบบแฟชั่นโชว์ “ภูษาศิลป์ถิ่นอีสาน ลุ่มน้ำโขง” จาก อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม Miss Universe Thailand 2020 และทีมนางแบบ นายแบบ ที่มีชื่อเสียง 2) การแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวอีสานและศิลปินที่มีชื่อเสียง เป็นประจำทุกวัน 3) การจำหน่ายสินค้าสุดยอดผ้าทอมือจาก 20 จังหวัดภาคอีสาน จำนวน 40 ราย 40 คูหา 4) กิจกรรมกระตุ้นการจำหน่ายสินค้า 5) การเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ซื้อต่างประเทศ ผ่านแพลตฟอร์ม เสมือนจริง และ 6) การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ E-catalog เพื่อเป็นการส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับชุมชนและผู้ประกอบการอย่างครบวงจร ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

“Thailand Esaan Fabric Expo 2022”

April 26 – May 2, 2022 at the promotion area (in front of the glass elevator) G Floor, Central Pinklao Shopping Center Bangkok

 Northeastern Provincial Commercial Office by the Office of Commerce in Khon Kaen Province has set the event “Isan Woven Fabric Expo to International: Esaan Fabric Expo 2022” takes place between April 26 – May 2, 2022 for 7 days at the promotion area. (in front of the glass elevator) G Floor, Central Pinklao Shopping Center Bangkok.

The activities consisted of 1) walking in a fashion show “Phusasilpa of Isan, Mekong River Basin” from Amanda Chalisa Abdam, Miss Universe Thailand 2020 and famous modeling team 2) Isan cultural performances and famous artists 3) Sales of the best hand-woven products from 20 provinces in the Northeast, 40 cases, 40 booths 4) Activities to stimulate product sales 5) Business matching negotiations with foreign buyers through a virtual platform and 6) public relations via online media E-catalog.

To promote and expand marketing channels and increase competitiveness for communities and entrepreneurs in a comprehensive manner to be able to compete both nationally and internationally.