Supply Chain เข้มแข็ง “กล้า-แกร่ง” กูรูเพาะพันธุ์ข้าวคุณภาพ เพื่อยกระดับผลผลิตข้าวไทย

“กล้า-แกร่ง” สร้างธุรกิจการเกษตรผ่านเครือข่าย Supply Chain คุณภาพ ร่วมพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวมาตรฐานด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งซัพพลายให้ชาวนาเพื่อยกระดับข้าวไทยให้มีผลผลิตที่ดีขึ้น

คุณยวเรศ เหลืองวิชชเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กล้า-แกร่ง จำกัด เปิดเผยถึงเส้นทางแห่งความสำเร็จว่า ในอดีตตนเองเคยทำธุรกิจไม้แปรรูปมาก่อน ต่อมาจึงมองเห็นถึงโอกาสในการดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต-พัฒนาเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าข้าวคุณภาพดีมีมาตรฐาน จำหน่ายให้เกษตรกรชาวนาเพาะปลูกข้าวด้วยเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ

คุณยวเรศ เหลืองวิชชเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กล้า-แกร่ง จำกัด

สำหรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทคือ การส่งเสริมให้เครือข่ายเกษตรกรชาวนาปลูกข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกขายกลับคืนเข้าสู่บริษัท โดยกระบวนการปลูกข้าวแบบทำนาดำ ที่ใช้เทคโนโลยีรถดำนาแบบปักดำ ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพและได้พันธุ์ข้าวที่บริสุทธิ์ ไม่มีความปนเปื้อนของพันธุ์ข้าว และสามารถบำรุงรักษาต้นข้าวได้ง่าย

ทั้งนี้ เนื่องด้วยการ “ปลูกข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว” เป็นการปลูกที่ต้องเพิ่มความเข้มข้นในทุกกระบวนการ และต้องตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ให้เข้มงวดกว่าการปลูกข้าวเพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือจำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลาง ดังนั้น จึงต้องมีการคัดเลือกเกษตรกรชาวนาที่พร้อมปฏิบัติตามแนวทางของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

ใส่ใจแปลงนาพร้อมให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

โดยบริษัทจะมีทีมงานคอยลงพื้นที่ไปให้คำปรึกษากับเกษตรกรชาวนา ในฐานะเป็นซัพพลายเออร์ และส่งเสริมเรื่องการดูแลหรือบำรุงข้าวตลอดระยะเวลาที่เริ่มปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวนำส่งโรงงาน เช่น การให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันหรือจัดการโรค การเตรียมรับมือกับพายุหรือศัตรูพืช เป็นต้น พร้อมทั้งสุ่มตรวจและเฝ้าติดตามระยะการเจริญเติบโตของต้นข้าวช่วงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนให้เกษตรกรสร้างมาตรฐานปลูกข้าวอย่างมาตรฐานและนำเมล็ดพันธุ์ไปขยายต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าว รถต้องสะอาดมีมาตรฐาน

ภายหลังจากที่ข้าวเติบโตถึงระยะเก็บเกี่ยว บริษัทจะมีการหารือกับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกเครือข่าย เพื่อนัดวันเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยบริษัทจะเข้มงวดกับการทำความสะอาดรถเกี่ยวนวดก่อนเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ พร้อมทั้งเกี่ยวข้าวขอบแปลงแยกออกเพื่อทำความสะอาดรถเกี่ยวนวดอีกครั้งก่อนเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่บริสุทธิ์ และไม่มีความปนเปื้อน จากนั้นจึงนำเข้าโรงงานสู่กระบวนการพัฒนาเป็นเมล็ดพันธุ์คุณภาพต่อไป

มุ่งผลิตและคัดสรร เพื่อเมล็ดพันธุ์คุณภาพ

ภายหลังจากที่เมล็ดพันธุ์ข้าวถูกเก็บเกี่ยวแล้ว จะถูกขนย้ายมายังโรงงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการผลิตอย่างมาตรฐาน เริ่มจากการคัดสรรเมล็ดข้าวให้บริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์ และปรับปรุงคุณภาพ จนนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปทดลองปลูกเพื่อให้มั่นใจว่ามีโอกาสงอกสูง ก่อนนำไปบรรจุกระสอบเพื่อเตรียมจำหน่ายหรือส่งมอบให้ลูกค้า โดยมีทีมวิจัยและพัฒนาที่เชี่ยวชาญคอยควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวด

สร้างเครือข่าย Supplier คุณภาพ

ปัจจุบันบริษัทมีเครือข่ายเกษตรกรชาวนาที่เข้าโครงการปลูกข้าวส่งเมล็ดพันธุ์ให้บริษัทราว 800 ครัวเรือน ซึ่งเกษตรกรที่เป็นซัพพลายเออร์ของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่ตั้งมาตรฐานไว้ เช่น มีความสนใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ของบริษัท หมั่นตรวจถอนพันธุ์อื่นที่ปะปนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งต้องมีความซื่อสัตย์รักษาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ไม่ให้เกิดการปลอมปนของเมล็ดพันธุ์

ขณะเดียวกัน ยังต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาพแปลงนาในแต่ละพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกับลักษณะหรือคุณสมบัติของพันธุ์ข้าว และต้องเป็นพันธุ์ข้าวที่ตลาดต้องการ พร้อมทั้งเลือกช่วงเดือนของการปลูกข้าวให้เหมาะสม เพื่อให้ต้นข้าวสามารถดูแลได้ง่ายตั้งแต่ระยะเติบโตไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยว ซึ่งจะส่งผลให้ต้นข้าวแข็งแรงและทำให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพสูง

เมล็ดพันธุ์มาตรฐาน ผ่านกระบวนการทันสมัย

ปัจจุบันบริษัทได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) จากกรมการข้าว อีกทั้งยังมุ่งมั่นผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์และกล้าข้าวคุณภาพดีมีมาตรฐาน ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อให้เกษตรกรไทยได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ ซึ่งขณะนี้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวมากถึง 20 สายพันธุ์ ที่ลงปลูกได้ทั้งฤดูนาปีและนาปรัง ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าข้าวจากบริษัทจะช่วยยกระดับให้ชาวนาปลูกข้าวได้ผลผลิตที่ดีอย่างแน่นอน

เกาะติดเทรนด์ชาวนา มุ่งพัฒนาเมล็ดพันธุ์

สำหรับเทรนด์การปลูกข้าวของเกษตรกรชาวนาในปัจจุบัน อาจมีความแตกต่างกันไปตามพื้นที่ เช่น ชาวนาบางพื้นที่อาจจะปลูกข้าวตามความเคยชิน ชาวนาในบางพื้นที่อาจปลูกตามกระแสของข้าวสายพันธุ์ใหม่ หรือชาวนาบางพื้นที่อาจเลือกปลูกข้าวพันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงโดยไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องความต้องการของตลาด เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ยังมีเกษตรกรชาวนาที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจเรื่องการสำรวจความต้องการของผู้บริโภค และมองหาช่องทาง Marketing เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจในการเลือกปลูกข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีการเฝ้าติดตามเทรนด์ และ Supply Chain นี้อย่างใกล้ชิด โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เป็นเกษตรกรชาวนาได้

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้เกษตรกรชาวนาหันมาให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งเข้าไปส่งเสริมความรู้ผ่านการจัดอบรมเรื่องการบริหารต้นทุน และยกระดับการผลิตข้าวของชาวนาให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ให้มีความแข็งแรงและทนทานต่อโรคหรือแมลง เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ช่วยทำให้ชาวนาปลูกข้าวอย่างมีมาตรฐานและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น

มุ่งหวังให้ทั้ง Supply Chain โตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

คุณยวเรศ มองว่า แม้ในปัจจุบันเทรนด์การปลูกข้าวจะมีความหลากหลาย เพราะชาวนาในแต่ละพื้นที่มีค่านิยมที่แตกต่างกัน โดยชาวนาบางกลุ่มอาจปลูกข้าวตามความต้องการของลูกค้า หรือชาวนาบางกลุ่มอาจยังปลูกข้าวที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง จึงคาดว่าสิ่งเหล่านี้อาจยังต้องมีควบคู่กันไปอีกยาวนาน ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวและต้นกล้าข้าวคุณภาพ เพื่อซัพพลายเกษตรกรชาวนาให้มีผลผลิตและคุณภาพที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ภาคส่วนอื่นใน Supply Chain นี้ อาทิ ร้านขายปุ๋ย โรงสี และผู้ส่งออกข้าว เติบโตและประสบความสำเร็จไปพร้อมกันได้อย่างยั่งยืน

เรื่องนี้ “กล้า-แกร่ง” แสดงให้ห็นว่า แม้จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรที่ใครหลายคนอาจมองว่ามีความยาก อย่างการเพาะต้นกล้าและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว แต่หากมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเอาใจใส่พร้อมให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแล้ว ก็จะส่งผลให้ธุรกิจมี Supply Chain ที่แข็งแกร่ง มีเครือข่ายที่ดี และมีการเติบโตที่ยั่งยืนได้

รู้จัก  ‘กล้า-แกร่ง’  เพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/klakrangseed/

https://www.kla-krang.com/

 

________________________________________

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ

สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิกหรือสายด่วน 1333