วว. ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การดำเนินงานวิจัยในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขอเชิญร่วมงาน “Panel Discussion on Conducting Research at Biosphere Reserve: Climate Change, Conservation, Biodiversity, Harmony with Nature, and Sustainable Management” ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-11.00 น. (เวลาประเทศไทย) ผ่านระบบ ZOOM โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การดำเนินงานวิจัยในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราชและพื้นที่สงวนชีวมณฑลอื่นๆ รวมถึงข้อเสนอแนะหัวข้องานวิจัยในพื้นที่สงวนชีวมณฑล เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3nKkmPh หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 082-945-5629 หรือที่ E-mail : [email protected]

ทั้งนี้ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช เป็นหน่วยงานภูมิภาคของ วว. ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2510 โดยมีภารกิจการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ปัจจุบันมีผลงานวิจัยในพื้นที่แห่งนี้มากกว่า 500 เรื่อง

สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วว. มีศักยภาพในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งหมดปีละ 146,059 ตัน ประกอบด้วย 1. ป่าดิบแล้ง พื้นที่ 26,474 ไร่ ดูดซับได้ 3.26 ตัน/ไร่/ปี หรือปีละ 86,305 ตัน 2. ป่าเต็งรัง พื้นที่ 7,373 ไร่ ดูดซับ 2.84 ตัน/ไร่/ปี หรือปีละ 20,939 ตัน 3. ป่าปลูก พื้นที่ 12,028 ไร่ ดูดซับได้ 3.23 ตัน/ไร่/ปี หรือปีละ 38,850 ตัน

ความสำคัญของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชในด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ได้แก่

  1. เป็นสถานที่เพื่อการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาป่าเขตร้อน (ป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง)จนถึงขณะนี้การวิจัยในพื้นที่แห่งนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 500 เรื่อง ซึ่งความรู้ดังกล่าวได้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาแก่นักวิชาการและยังได้นำไปช่วยเหลือในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนอีกด้วย
  2. เป็นห้องปฏิบัติการธรรมชาติสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ใช้พื้นที่ป่าไม้ในเขตสถานีฯ เป็นสถานที่เพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านธรรมชาติของป่าไม้ นอกจากนั้น บริเวณโดยรอบของพื้นที่ป่าไม้ ของสถานีฯ ยังมีหมู่บ้านจำนวน 9 หมู่บ้าน ที่อยู่กับป่าไม้ได้อย่างสมดุล ซึ่งเป็นสถานที่เพื่อการวิจัยทางด้านสังคมเศรษฐกิจกับป่าไม้ได้อีกด้านหนึ่ง ซึ่งปีหนึ่งมีจำนวนมาก
  3. เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล (UNESCO Biosphere Reserves) แห่งหนึ่งของโลกที่ทำหน้าที่ดำเนินการอนุรักษ์พัฒนาและการสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายนานาชาติทั่วโลก
  4. เป็นสถานที่ศึกษาธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจทางด้านธรรมชาติของป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง พรรณพืชและพันธุ์สัตว์นานาชนิด และ
  5. เป็นศูนย์การประชุมและสัมมนาเนื่องจากมีความพร้อมทั้งที่พักสถานที่ประชุม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วว. ได้ที่ เลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370 หรือ โทร. 098-219-5570 เว็บไซต์ www.tistr.or.th/sakaerat E-mail : [email protected]