จังหวัดกระบี่ จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง ร.10” เจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาศย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 นายชำนาญ นุ่นดำ เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมให้บริการให้คำปรึกษาครบทุกด้าน และมีเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมทั้งการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรไปในคราวเดียวกัน เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเกษตรกรจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน ซึ่งเป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตร มาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรถึงในพื้นที่ พี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงานในวันนี้ ขอให้ใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง โดยเข้ารับบริการหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ในส่วนเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมาปฏิบัติงานในครั้งนี้ ขอให้ท่านดำเนินงานอย่างเสียสละ ทุ่มเท เพื่อบริการอย่างเต็มที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกรด้วยความภาคภูมิใจ อีกทั้ง วิสัยทัศน์ประเทศไทย กำหนดให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขโดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ และความเสมอภาคทางสังคม เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม และเพื่อเป็นการลดช่องว่างหรือระยะห่างระหว่างส่วนราชการกับประชาชนจังหวัดจึงจัดทำโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ โดยการนำบริการระดับจังหวัดมาให้บริการถึงพื้นที่ มาร่วมคิด ร่วมหาทางออกและร่วมแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน หมู่บ้าน ของจังหวัดกระบี่ ให้มีศักยภาพพร้อมรับการก้าวไปสู่การเป็นเมืองคุณภาพ การขับเคลื่อนปฏิรูปจังหวัด เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง สร้างหนทางที่จะทำให้จังหวัดกระบี่มีภูมิคุ้มกัน สามารถรับมือกับโอกาสและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบันได้

ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จังหวัดกระบี่จึงตั้งใจให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 2 ประการ คือ

  1. การนำงานบริการของส่วนราชการมาบริการพี่น้องประชาชนถึงหมู่บ้าน ตำบล

2.รับฟังสภาพปัญหา ความต้องการ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที

  1. เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างภาคราชการระดับจังหวัด อำเภอ กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้แนบแน่นยิ่งขึ้น

ด้านนายชำนาญ นุ่นดำ เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจนานัปการ โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่ การจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer  ของจังหวัดกระบี่ โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการคลินิกเกษตร ประมาณ 400 คน ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในอาชีพ โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ความรู้ ด้านการเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย