บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี รณรงค์การคัดแยกขยะ จัดกิจกรรมมอบความรู้ การนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์

ว่าที่ร้อยตรี จิรชัย สาฤๅษี ผู้จัดการทั่วไปสายงานสนับสนุนการผลิต พร้อมตัวแทนพนักงาน บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ ร่วมกับ กำนันนิตยา สุคันธพฤกษ์ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ พร้อมสาธิตการนำล้อยางรถยนต์เก่ามาดัดแปลงเป็นกระถางเพื่อใช้ในการปลูกผักให้แก่ชาวบ้านตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง บริษัทมุ่งหวังว่าชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ในอนาคต โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกในการรณรงค์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญตลอดมา

Thai Central Chemical Public Company Limited held a waste sorting campaign, provided the knowledge for repurposing waste to benefits

Acting Sub Lt. Jirachai Saruesee – General Manager of Operation Support Division and the representatives of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), the leading high-quality NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under the OX-brand joined with Ms. Nittaya Sukantaphruek – Subdistrict Headman, held the training on waste separation and repurposing waste for benefits, including how to change old tires to vegetable pots for people in Bangchung sub-district, Nakhong Luang district. TCCC hopes that the community can apply the knowledge gained to build a career and income in the future. This activity is a part of creating participation and cultivating awareness in campaigning to save the environment together, which TCCC has always emphasized.