เจียไต๋ขึ้นเวทีเสวนาระดับชาติ มุ่งเป้าพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรไทยสู่ความยั่งยืน

กรุงเทพฯ 28 ตุลาคม 2565 – เมื่อเร็วๆ นี้ นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาวงการเกษตรของไทยสู่เกษตรอัจฉริยะอย่างยั่งยืน บนเวทีเสวนาการขับเคลื่อนแผนที่นำทางเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์มุ่งสู่ Thailand 4.0 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมด้วยหน่วยงานวิจัย และสถาบันการศึกษา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์

การเสวนาในครั้งนี้ เจียไต๋ร่วมผลักดันการประยุกต์ใช้แผนที่นำทางเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมุ่งเป้าหมายส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานเกษตรกรรมในไทยตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ปัจจัยการผลิต การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวและแปรรูปภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย ไปจนถึงแหล่งตลาด ทั้งนี้ เจียไต๋พร้อมแนะแนวองค์ความรู้การเพาะปลูกและสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกและผลิตผลที่ดีมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงทางอาหารให้ผู้บริโภคได้รับประทานผลิตผลที่สด สะอาด และปลอดภัย รวมถึงสร้างความมั่นคงทางอาชีพเกษตรกรรม ตามเจตนารมณ์ของเจียไต๋ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ