พืชผัก คณะผลิตฯ ม.แม่โจ้ หลักสูตรเข้มหนึ่งเดียวในไทย จัดงานฉลองครบรอบ 45 ปี เชิญเที่ยวฟรี กลางเดือนธันวาคม 65

สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานฉลองครบรอบ “45 ปี พืชผักแม่โจ้” โชว์องค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านพืชผัก ทั้งด้านวิชาการและงาน Field day เปิดตัวบริษัท First Organic Seed บริษัทจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์แห่งแรกของประเทศไทย พร้อมกิจกรรมมากมายตลอดงาน ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 ณ พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย และ สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ ดร. สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร หัวหน้าสาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า นับจากปี 2520 ที่ได้มีการก่อตั้งสาขาพืชผักเป็นครั้งแรก สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร เริ่มจากมีนักศึกษาจำนวนประมาณ 30 คน จวบจนปัจจุบัน สาขาพืชผักแม่โจ้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 45 ได้ผลิตบัณฑิตคนพืชผัก กระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ กว่า 1,800 คน ได้สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างประโยชน์ต่อสังคมในมิติต่างๆ มากมาย ซึ่งการเรียนการสอนของสาขาพืชผักมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรียกได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทย ที่มีหลักสูตรเฉพาะทางเน้นการเรียนการสอนด้านพืชผักในทุกมิติอย่างครอบคลุม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้นักศึกษาได้รู้ลึก รู้จริง ที่สามารถต่อยอด ขยายผลการประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวางมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ

สำหรับงานครบรอบ 45 ปีพืชผักในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), และหน่วยงานเครือข่ายได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของสาขาพืชผักแม่โจ้ และให้ศิษย์เก่าได้กลับมาพบเจอกันและได้ตอบแทนสถาบัน รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคมอีกด้วย

การจัดงานในครั้งนี้ มีทั้งการเสวนาวิชาการ นิทรรศการ การฝึกอบรม กิจกรรมแปลงสาธิต (Field day) การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา การเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ การเปิดตัวศูนย์ปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ และ การเปิดตัวบริษัท First Organic Seed รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ได้แบ่งพื้นที่การจัดงานเป็น 2 โซน คือ โซนบนพื้นที่สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย และพื้นที่สาขาพืชผักภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้

วันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร พบกับแปลงผักพันธุ์พืชชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชมซุ้มน้ำเต้ายาวกว่า 120 เมตร แปลงสาธิตผักนานาชนิด จำหน่ายกล้าพันธุ์ผัก ผลผลิตสดจากแปลง Pick your own กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะผลิตกรรมการเกษตร ชมการประกวดภาพถ่าย รวมถึงกิจกรรมนันทนาการ ชิมไอศกรีมผัก อาหาร Food truck และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรตลอดงาน นอกจากนั้นมีกิจกรรมเกี่ยวข้าวและเผาข้าวหลาม (16 ธันวาคม 65) ณ สาขาพืชไร่

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. การเปิดงานเสวนาทางวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี ประเด็นที่น่าสนใจ “คลื่นลูกใหม่ของนวัตกรรมเกษตร ตอบโจทย์เกษตรอินทรีย์”, “โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจผักอินทรีย์” ณ อาคารเพิ่มพูน คณผลิตกรรมเกษตร

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 กิจกรรมเฉลิมฉลอง 45 ปี สาขาพืชผัก ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้

วันที่ 16-17 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ จุดแปลงสาธิตที่ 2 พบกับ นิทรรศการ การ สาธิต ของศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) อาทิ โรงเรือนปลูกพืชหลังคาสองชั้น สารชีวภัณฑ์ และตัวห้ำตัวเบียน การเพาะเลี้ยงแหนแดง สมุนไพรเพื่อการรักษาพืช เทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การอบรมเทคนิคการเพาะกล้า นอกจากนั้นมีการแจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ต้นกล้าผัก รวมถึงการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ตามมาตรฐาน IFOAM กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ด้านเกษตรกับเยาวชน และการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์

วันที่ 16 ธันวาคม 2565
เวลา 14.00 น. พิธีเปิดจองมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพ โมเดลใหม่ของวงการมะม่วง ให้ท่านเป็นเจ้าของมะม่วงยกต้น เตรียมรอรับผลผลิตคุณภาพ พร้อมชมนิทรรศการกระบวนการผลิตมะม่วง ชิมข้าวเหนียวมะม่วง

เวลา 15.00 น. พิธีเปิดงานแปลงสาธิต Field day 45 ปี พืชผักแม่โจ้ โดย ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ผักและผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เวลา 15.30 น. งานเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์

เวลา 15.45 น. งานเปิดตัวศูนย์ปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์

เวลา 16.00 น. งานเปิดตัวบริษัท First Organic Seed บริษัทจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์แห่งแรกของประเทศไทย

ขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวงานฉลองครบรอบ 45 ปี พืชผักแม่โจ้ เที่ยวฟรี…มีแต่ของดีๆ สำหรับทุกคน ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเสวนา รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี : 086-195-7423 อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร : 086-709-8850 จุดแปลงสาธิตที่ 1 อาจารย์ ดร. สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร : 086-709-8850 อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท : 083-152-4691 จุดแปลงสาธิตที่ 2 อาจารย์ทวีป เสนคำวงศ์ : 086-193-7979 นางสาวปฏิมาพร ชัยชื่น : 063-114-3163 กิจกรรมนักศึกษา งานบริการการศึกษา 053-873616