เชิญชวนป่าชุมชนทั่วประเทศ ร่วมประกวดรางวัลคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2566

กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เชิญชวนป่าชุมชนทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดรางวัลคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 200,000 บาท เปิดรับสมัครป่าชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

ป่าชุมชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์กรมป่าไม้ www.forest.go.th และเว็บไซต์ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) www.ratch.co.th หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ “สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั่วประเทศ” และสำนักจัดการป่าชุมชน โทร. 02-561-4292 ต่อ 5654

รางวัลคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2566 ดำเนินการโดยบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกรมป่าไม้ ภายใต้โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประกอบด้วยรางวัลรวม 16 รางวัล มูลค่าเงินรางวัลรวม 1.4 ล้านบาท ได้แก่

1. รางวัลคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ชนะเลิศระดับประเทศ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป้ายประกาศเกียรติคุณ และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน 200,000 บาท

2. รางวัลคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน รองชนะเลิศระดับประเทศ 3 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัล ป้ายประกาศเกียรติคุณ และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน รางวัลละ 150,000 บาท

3. รางวัลคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ชนะเลิศระดับภาค 4 รางวัล จะได้รับโล่รางวัล ป้ายประกาศเกียรติคุณ และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน รางวัลละ 100,000 บาท

4. รางวัลคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน รองชนะเลิศระดับภาค 4 รางวัล จะได้รับโล่รางวัล ป้ายประกาศเกียรติคุณ และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน รางวัลละ 50,000 บาท

5. รางวัลคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ด้านการพัฒนา 4 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัล ป้ายประกาศเกียรติคุณ และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน รางวัลละ 50,000 บาท

ป่าชุมชนที่สมาชิกมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นโดยการจัดการในรูปแบบของป่าชุมชน และเป็นป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 หรือเป็นป่าชุมชนเป้าหมายจัดตั้งป่าชุมชนตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปี 2563-2566 สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ศกนี้