สภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานี ใช้กลไกการมีส่วนร่วม ผลักดันชาวประมงพื้นบ้าน สู่ชมรมประมงพื้นบ้านตำบลปะนาเระ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชื่นชมการขับเคลื่อนงานด้วยกลไกของสภาฯ เพื่อยกระดับการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรอย่างเข้าถึง เข้าใจ ยกเคสตัวอย่างการทำงานของสภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานี ผลักดันประมงพื้นบ้านตำบลปะนาเระ สู่ชมรมประมงฯ อย่างบูรณาการ เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้ชุมชน ควบคู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมย้ำ 19 มีนาคมนี้ เกษตรกรทั่วประเทศใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร 1 เขต 1 เบอร์ เพื่อเลือกตัวแทนภาคเกษตรกรที่มาจากการเลือกตั้ง โดยเกษตรกร และเพื่อเกษตรกร

คุณนิชานันท์ คำฝั้น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ในอดีตชาวบ้านปะนาเระมีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะปูม้าที่มีปริมาณมาก ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านมีทั้งแหล่งอาหารและสร้างรายได้จากการทำประมง แต่ต่อมาเมื่อมีนายทุนเข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้น ก็ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลถูกรุกรานมากขึ้น กระทบกับการทำการประมงท้องถิ่น สภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานีจึงเข้ามาช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการทำประมงด้วยเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลักดันให้มีการรวมกลุ่มจัดทำธนาคารปู ที่มีการบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์ รวมทั้งได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมประมง สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดปัตตานี มาช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร รวมทั้งจำหน่ายปูม้าให้แก่สมาชิกในราคาที่ย่อมเยา

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกาศข้อกำหนดพระราชกําหนดการประมง 2560 ที่มีผลกระทบต่อประมงพื้นบ้านเช่น มาตรา 51 กำหนดห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน ทำการประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่ง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ซึ่งการทำการประมงพื้นบ้านในจังหวัดปัตตานี เป็นการทำการประมงหลากหลายเครื่องมือ ในยามที่ทะเลสงบ เรือประมงพื้นบ้านสามารถทำการประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่งได้ โดยไม่เป็นอันตรายต่อการทำการประมง ซึ่งส่วนนี้ทำให้เกิดผลกระทบกับวิถีของชาวประมงอย่างยิ่ง จึงได้มีการร่วมขับเคลื่อนการแก้ พ.ร.ก.ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร

คุณสุไลมาน ดาราโอะ ประธานบริหารจัดการทรัพยากรโดยชุมชน ชมรมประมงพื้นบ้าน ตำบลปะนาเระ จังหวัดปัตตานี กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำงานร่วมกับสภาเกษตรกรทำให้ปัญหาของชาวชุมชนได้สะท้อนไปถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและร่วมแก้ปัญหาอย่างตรงจุด โดยมีสภาฯ เป็นแม่แบบของการขับเคลื่อน อีกทั้ง ปัจจุบันได้มีการจัดทำโรงเรียนชาวเลด้านประมง ซึ่งจะส่งผลดีในด้านต่างๆ อาทิ ด้านฟื้นฟู ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมง เกิดความมั่นคงทางด้านอาหาร และประกอบอาชีพทำการประมงสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชมรมประมงพื้นบ้านตำบลปะนาเระ ในวันนี้กลายเป็นพื้นที่เรียนรู้การจัดทำธนาคารปูโดยการมีส่วนร่วมของชาวประมง ตลอดจนมีการบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ จำหน่ายเครื่องมือประมงให้แก่สมาชิกในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด รวมทั้งมีพื้นที่มีการทำการประมงเชิงอนุรักษ์ ก่อให้เกิดทรัพยากรในท้องทะเลที่สมบูรณ์

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนเกษตรกรออกมาใช้สิทธิ ใช้เสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร 1 เขต 1 เบอร์ ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เพื่อเชื่อมโยงการเข้าถึง เข้าใจเกษตรกร และนำไปสู่การพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน