ชาวสวนยาง ขึ้นทะเบียนกับ กยท. แล้ว ขอยืนยันข้อมูลได้ ภายใน 1 พฤษภาคม 2566

กยท. ขอแจ้งให้ทราบว่า เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. และได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ซึ่งตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการแล้วพบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติฯ สามารถยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 1 พฤษภาคม 2566 ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

1. เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ของทุกวัน

2. หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธ.ก.ส. สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 094-858-9794 (เวลาทำการ 08.30-16.30 น.) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 (เวลาทำการ 08.30-17.30 น.)