อ.ส.ค. ยกโรงงานนมสุโขทัยต้นแบบช่วยเหลือชุมชน

อ.ส.ค. ยกโรงงานนมสุโขทัยต้นแบบช่วยเหลือชุมชน หลังเข้าไปส่งเสริมหนุนเกษตรกรบ้านศรีนคร ทำ “ปุ๋ยอินทรีย์นมโค” ช่วยลดต้นทุนการผลิต พืชผักมีความกรอบอร่อยเป็นที่ต้องการของตลาด

นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า จากนโยบายของ อ.ส.ค. ที่ให้ความสำคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความปลอดภัยและการรับผิดชอบต่อสังคม ผลักดันให้แต่ละโรงงานนมของ อ.ส.ค. ทั้ง 5 แห่งขับเคลื่อนกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนบริเวณรอบๆ โรงงานอย่างเข้มแข็ง ล่าสุดสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง (โรงงานนมสุโขทัย) ประสบความสำเร็จในการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมเชิงเกษตรแก่คนในชุมชนคือ ด้วยการเข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านศรีนคร และวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านศรีนคร ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ทำปุ๋ยหมักจากน้ำนมโคนำไปใช้ในแปลงผักของสมาชิกทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี โดย อ.ส.ค. ได้มอบน้ำนมดิบที่ไม่ได้คุณภาพจากกระบวนการผลิตและค้างอยู่ในระบบกระบวนการผลิตของโรงงานนมไทย-เดนมาร์ค ให้เกษตรกรนำไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำนมโคใช้ในแปลงพืชผักอินทรีย์ของสมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนกว่า 300 คน มีสมาชิกผู้ปลูกพืชจำนวน 30 ราย

ในขณะเดียวกัน อ.ส.ค. ยังได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาที่ดินในการเข้ามาฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยโดยผสมกับ พด. ของกรมพัฒนาที่ดิน จากนั้น อ.ส.ค. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อไปยังชุมชนหลายแห่งในบริเวณใกล้เคียงโรงงาน ปัจจุบันเป็นที่ทราบดีกว่าหลายๆ อำเภอในจังหวัดสุโขทัยมีพื้นที่ปลูกข้าว ปลูกพริก ปลูกมะม่วง และปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุโขทัย การเข้าไปส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำนมโค นอกจากช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรแล้ว ยังเป็นการยกระดับคุณภาพของพืชผักของเกษตรกรให้เป็นที่ยอมรับและนิยมชื่นชอบของผู้บริโภคอีกด้วย อาทิ ผักจะมีความกรอบ อร่อยขึ้น ไม่มีรสขม ได้ทั้งรสชาติและปลอดสาร อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงบำรุงดินและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช และทำให้ต้นพืชแข็งแรง เพื่อทดแทนและช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตร ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลงได้ ขณะเดียวกัน ยังเป็นการนำของเสียกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่าด้วย โดยผลผลิตที่ได้นำไปจำหน่ายในห้างเทสโก้ โลตัส ตลาดกรีนมาเก็ต โรงพยาบาลศรีนคร ตลาดในชุมชน และจังหวัดใกล้เคียง เป็นต้น

ทั้งนี้ จากผลสำเร็จในการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว ส่งให้ปี 2565 ที่ผ่านมา สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดสุโขทัย ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร CSR-DIW Continuous Award 2022 ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR-DIW to achieve SDGs) ประจำปี 2565 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

“ในระบบอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์นมจะมีของเสีย แม้ว่าในการบริหารจัดการเราจะควบคุมไม่ให้เกิดของเสียน้อยที่สุดก็ตาม เช่นเดียวกับโรงงานนมก็มีน้ำนมที่ไม่ได้คุณภาพทั้งในระหว่างกระบวนการผลิตและหลังกระบวนการผลิตซึ่งหากน้ำนมที่ไม่ได้คุณภาพนั้นไปกำจัดผ่านระบบน้ำเสียจะต้องใช้พลังงานก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้น ทางโรงงานเรามีแนวคิดนำน้ำนมนั้นมาหมักจุลินทรีย์เติมกากน้ำตาลเพื่อแปรสภาพให้จุลินทรีย์ย่อยน้ำนมให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยทำให้ดินร่วนซุย ผักรสชาติดี ไม่ขม มีความกรอบ อร่อยขึ้น ได้ทั้งรสชาติ และเรามีความมั่นใจว่าปลอดภัย ปลอดสาร” นายสมพร กล่าว