คณะครุศาสตร์ฯ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญาทางด้านผู้ประกอบการฐานนักปฏิบัติ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญาทางด้านผู้ประกอบการฐานนักปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม ซี ซีคเกอร์ กระบี่ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ โอมณี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ นำโดย ผศ.ธรรมศักดิ์ พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร(RUTS02)ปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 ก่อนจะมีการชี้แจงเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญาทางด้านผู้ประกอบการฐานนักปฏิบัติ โดย ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และการชี้แจงแนวทางการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรสองปริญญา(RUTS02) โดย ผศ.ธนัสถ์ นนทพุทธ หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม และอาจารย์ฉารีฝ๊ะ หัดยี ผู้ช่วยคณบดี ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนรายละเอียดหลักสูตรของคณะฯ ผลิตร่วม (นำเสนอวิชาเอก) ได้แก่ 1.หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และ 3.หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เล็งเห็นถึงความสําคัญของการบูรณาการศาสตร์หลากหลายสาขาวิชา (Multidisciplinary) ที่สามารถจัดการเรียนการสอนร่วมกันได้ ระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับคณะ ศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาหลักสูตรสองปริญญาทางด้านผู้ประกอบการฐานนักปฏิบัติ สามารถสร้าง กําลังคนสมรรถนะสูงร่วมกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อสร้างทักษะแก่กําลังคน สร้างสมรรถนะเร่งด่วนให้แก่บัณฑิต และเร่ง ผลิตกําลังคนภาคการผลิตให้มีความสามารถและศักยภาพตอบโจทย์ภาครัฐ ประชาสังคม ชุมชน อีกทั้งรองรับการผลิตอัตรา กําลังคนสู่สถาบันอาชีวศึกษา ที่มีความจําเป็นต้องผลิตบุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน สอดคล้องกับประกาศ คณะกรรมการคุรุสภา