สยามคูโบต้า จับมือ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการ “คูโบต้า กล้า | ท้า | ปลูก” ครั้งแรกกับการแข่งขันพัฒนาแปลงเพาะปลูกข้าว ด้วยนวัตกรรม KAS Crop Calendar ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พร้อมบินไปดูงานที่ญี่ปุ่น

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จับมือ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการ “คูโบต้า กล้า | ท้า | ปลูก” ครั้งแรกกับการแข่งขันพัฒนาแปลงเพาะปลูกข้าวด้วยนวัตกรรมปฏิทินการเพาะปลูก KAS Crop Calendar ปลุกพลังเกษตรกรรุ่นใหม่ สู่การทำเกษตรแม่นยำด้วยโซลูชัน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ พร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์ภาคการเกษตร ยกระดับวิถีเกษตรไทยสู่ Smart Farming ชิงรางวัลรวมมูลค่า 7 แสนบาท และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมบินไปดูงาน Smart Farming ที่ประเทศญี่ปุ่น

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า จากแนวโน้มภาคการเกษตรในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับการทำเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming เพื่อเข้ามาช่วยเติมเต็มให้การทำเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น สยามคูโบต้าได้พัฒนานวัตกรรมการเกษตร KUBOTA Agri Solutions หรือ KAS การจัดการเกษตรกรรมครบวงจร อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคูโบต้า ด้วยการใช้เทคนิคการเพาะปลูกผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร และหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญของนวัตกรรมคือ KAS Crop Calendar หรือปฏิทินการเพาะปลูก ที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการได้อย่างได้แบบ Real Time แม่นยำและมีแบบแผน ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินไปจนถึงการเก็บเกี่ยว ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าใช้งานแล้วกว่า 2,000 ราย

ทั้งนี้ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการ “คูโบต้า กล้า | ท้า | ปลูก” จัดแข่งขันพัฒนาแปลงเพาะปลูกข้าวขึ้นเป็นครั้งแรก โดยใช้นวัตกรรมปฏิทินการเพาะปลูก KAS Crop Calendar เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและโอกาสใหม่ๆ ให้กับ Young Smart Farmer เนื่องจากเกษตรกรรุ่นใหม่นี้มักให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของการทำเกษตรแบบแม่นยำ ซึ่งการประกวดครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ กล้าเปลี่ยนมาใช้ปฏิทินการเพาะปลูก KAS Crop Calendar ท้าทายความผันแปรของปัจจัยทางธรรมชาติ ปลูกได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ โดยเปิดรับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 17-45 ปี มีพื้นที่สำหรับเข้าร่วมประกวดเพาะปลูกข้าวระหว่าง 1-5 ไร่ ใช้วิธีการเพาะปลูกข้าวโดยใช้วิธีดำนาหรือหยอดเมล็ดเท่านั้น และสามารถใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของคูโบต้าในทุกขั้นตอนการเพาะปลูก สำหรับในกรณีที่ไม่มีเครื่องจักรฯ สามารถใช้บริการเช่าเครื่องจักรฯ ของคูโบต้าได้ รวมถึงสามารถใช้สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลโดยใช้ปฏิทินการเพาะปลูก KAS Crop Calendar ผ่านทางเว็บไซต์ https://kas.siamkubota.co.th/ หรือ Line@ Siam Kubota โดยเข้าไปที่เมนูบันทึกปฏิทินการเพาะปลูก

สำหรับระยะเวลาการประกวดในช่วงฤดูการปลูกข้าวนาปี เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 และจะประกาศผลผู้ชนะในเดือนธันวาคม 2566 ซึ่งเกษตรกร ผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล จะได้รับรางวัลไปศึกษาดูงาน Smart Farming ที่ประเทศญี่ปุ่น และสำหรับผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายขับเคลื่อนภาคการเกษตรโดยเน้นการพัฒนาเกษตรกรให้มีความรอบรู้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร มีทักษะในการบริหารจัดการจาก “ทำมากได้น้อย” เป็น “ทำน้อยได้มาก” เปลี่ยนแปลงจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุน เพื่อสร้างผู้นำด้านเกษตรที่เป็นเกษตรกรชั้นนำ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานโครงการ Young Smart Farmer มาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันมีกว่า 20,800 รายทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่าย โดยให้เกษตรกรเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง”

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เกษตรกรในโครงการ Young Smart Farmer ของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือเกษตรกรทั่วไป อายุระหว่าง 17-45 ปี (ประกวดรายบุคคล)

2. พื้นที่ปลูกข้าวที่เข้าร่วมประกวดตั้งแต่ 1-5 ไร่

3. จะต้องใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของคูโบต้าในการเพาะปลูกทุกขั้นตอน

(กรณีที่ไม่มีเครื่องจักรฯ สามารถทำได้โดยจ้างเครื่องจักรฯ ของคูโบต้าในพื้นที่ หรือใช้บริการเช่าเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้าจาก บริษัท เกษตรอินโน จำกัด (บริษัทในเครือสยามคูโบต้า))

4. ใช้วิธีการปลูกด้วยวิธีดำนาหรือหยอดเมล็ดเท่านั้น โดยไม่จำกัดสายพันธุ์

5. ระยะเวลาการเข้าร่วมประกวด ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน และเก็บเกี่ยวภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

6. สามารถใช้สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลการเพาะปลูกตามปฏิทินปลูกข้าว KAS Crop Calendar

หมายเหตุ : คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 30 คน จากใบสมัคร เพื่อเข้าแข่งขันในโครงการ และจะต้องเข้าร่วมอบรมการใช้งานปฏิทินการเพาะปลูก KAS Crop Calendar ณ คูโบต้าฟาร์ม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ของรางวัล : รางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมบินศึกษาดูงาน Smart Farming ที่ประเทศญี่ปุ่น 2 ที่นั่ง จำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ จะได้รับรางวัลบินศึกษาดูงาน Smart Farming ที่ประเทศญี่ปุ่น 2 ที่นั่ง จำนวน 4 รางวัล

สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 30 คน จะได้รับใบประกาศนียบัตร โครงการ “คูโบต้า กล้า | ท้า | ปลูก” โดยบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด