BEDO พร้อมจัดงาน มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO หน่วยงานในกำกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมจัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและสร้างโอกาสทางการตลาด ภายใต้แนวคิด “BEDO-BCG Society Forum เศรษฐกิจชีวภาพ สร้างสรรค์ สร้างอนาคต” ระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2566 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แจ้งวัฒนะ

นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กล่าวว่า
“งานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและสร้างโอกาสทางการตลาด ในครั้งนี้เป็นงานที่นำเสนอผลงานการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินงานที่สอดคล้องกันตามนโยบายการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) และทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งการบูรณาการทำงานในพื้นที่สงวนชีวมณฑลกับหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนหน่วยงานองค์กรต่างๆ สถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยสู่ชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพให้ยั่งยืน”

งานในปีนี้ นำเสนอนิทรรศการผลงานเด่นๆ ที่เป็น Best Practice กิจกรรมส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการนำความหลากหลายทางชีวภาพมาพัฒนาเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ การมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์โดยส่งเสริมให้ชุมชนปลูกไม้มีค่า ดำเนินโครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน (Community Biobank) การจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้าและสินค้า GI กิจกรรมท่องเที่ยวชีวภาพ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ความพิเศษของงาน โดยมีการจัดประชุมวิชาการ Biodiversity Bioeconomy ขึ้น ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2566 ณ ห้องออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ, ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว,
ดร.อุษา กลิ่นหอม และเวทีเสวนาความหลากหลายทางชีวภาพที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายตลอดการจัดงาน ได้แก่ การสาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพของชุมชน การทำน้ำจิ้มจากมะปี๊ด การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด
การทำ Eco-Print ซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน กิจกรรมการแสดง BCG Showcase กิจกรรมความบันเทิงจากศิลปินชื่อดัง เต๋า ภูศิลป์ และเอิ้นขวัญ วรัญญา

การจัดแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพของชุมชนให้ผู้ร่วมงานได้เลือกช้อป ชิม ชม
กว่า 60 ร้านค้าทั่วประเทศ อาทิ น้ำผึ้งจากดอกลำไย จ.ลำพูน ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่ ผ้าย้อมคราม จ.สกลนคร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เป็นต้น โดยมีตัวแทนชุมชนที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์มาแนะนำให้ข้อมูลต่างๆ ด้วย

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและสร้างโอกาสทางการตลาด โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แจ้งวัฒนะ และสามารถติดตามชมผ่านในรูปแบบถ่ายทอดสดออนไลน์บนเพจ Facebook : BEDO Thailand