มช. ตอบโจทย์พาไทยสู่ครัวโลก จัดหลักสูตรโท-เอก ใหม่ “ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมอาหาร”

นางสาวสังวาลย์ วรรณกุล นักจัดการงานทั่วไป งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้กำหนดเปิดหลักสูตร “แขนงวิชาการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมอาหาร หรือ Food Innovation Design and Development หลักสูตรปรับปรุงรูปแบบใหม่ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเป็นแขนงวิชาของหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ตอบความต้องการด้านเทคโนโลยีอาหารเชิงลึก ให้ได้เรียนรู้รอบด้าน ทั้งวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร ผนวกกับความรู้การออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมอาหาร เพิ่มทางเลือก และตรงกับความต้องการของผู้เรียนที่ต้องการความรู้ เสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ช่วยผลักดันเป้าหมายประเทศไทยให้กลายเป็นครัวโลกได้เป็นอย่างดี

“ทั้งนี้ บัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 และปีการศึกษา 2566 นี้ ได้เปิดสอนระดับปริญญาโท 2 สาขา หนึ่ง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ สอง สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้เปิดสอนหลักสูตรปกติ แยกเป็น 5 แขนงวิชา หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาคพิเศษ เรียน online วันเสาร์-อาทิตย์ สำหรับหลักสูตรปริญญาเอก เปิดสอนเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยแยกเป็น 3 แขนงวิชา และเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติด้วย” นางสาวสังวาลย์ กล่าว

นางสาวสังวาลย์ กล่าวอีกว่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ยังเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทออนไลน์ เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อให้คนทำงานได้เพิ่มความรู้ สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ มีความรู้การทำธุรกิจด้านแปรรูป ขณะที่ แขนงวิชาการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมอาหาร ได้ปรับการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการ โดยผนวกองค์ความรู้ทางด้านออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมอาหาร เพิ่มโอกาสทางเลือก ทำให้ได้รับความรู้ด้านการสร้างนวัตกรรมอาหาร การทดสอบผู้บริโภค และการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส ได้ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ ที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภค

“ส่วนรายละเอียดการเรียนสอนของบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แบ่งเป็นแบบ 1 และแบบ 2 ภาคปกติ ได้แก่ แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนศาสตร์, แขนงวิชาการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมอาหาร, แขนงวิชาความปลอดภัยอาหาร, แขนงวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร, ส่วนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แบบ 3 หรือภาคพิเศษ เรียน online เสาร์-อาทิตย์ Special Plan ประกอบด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) แบบ 1 และแบบ 2 ภาคปกติ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ แบบ 1 และแบบ 2 ภาคปกติ ขณะที่ระดับปริญญาเอก หนึ่ง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาคปกติ ประกอบด้วย แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, แขนงวิชาการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมอาหาร และแขนงวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ส่วน สอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรนานาชาติ แบบ 1 และแบบ 2 ภาคปกติ ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-948-208 หรือ https://admission.grad.cmu.ac.th” นางสาวสังวาลย์ กล่าว