บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ภูมิใจรับรางวัล

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ภูมิใจรับรางวัล

“สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข”

ว่าที่ร้อยตรี จิรชัย สาฤาษี ผู้จัดการทั่วไปสายงานสนับสนุนการผลิต ตัวแทนบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) โรงงานนครหลวง ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ เข้ารับรางวัลหน่วยงานตัวอย่างที่ดำเนินงานประสบผลสำเร็จด้านการป้องกันควบคุมโรค จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประเภทโล่ทอง “สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบรางวัล

Thai Central Chemical Public Company Limited proudly receives

an award of “Disease-Free, Safe, and Happiness-Healthy Workplace.”

Acting Sub Lt. Jirachai Saruesee – General Manager of Operation Support Division, was the representative of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC) from Nakhon Luang Plan Site, the leading high-quality NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under OX-Brand, received an exemplary organization that successfully implemented in disease prevention and control measures by occupational and environmental factors as a gold award, “Disease-Free, Safe, and Happiness-Healthy Workplace,” presented by Dr. Opas Karnkawinpong, the Permanent Secretary of the Ministry of Public Health.