บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี รับรางวัล Healthy Organization Award

ว่าที่ร้อยตรีจิรชัย สาฤาษี (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปสายงานสนับสนุนการผลิต เป็นตัวแทนจากโรงงานนครหลวง บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ รับรางวัล Healthy Organization Award ประเภท “กระบวนการดำเนินงานระดับดี” เครือข่ายคนไทยไร้พุง จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รศ.นพ.เพชร รอดอารีย์ (ที่ 1 จากขวา) นายกสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทยเป็นผู้มอบ

Thai Central Chemical Public Company Limited receives

the Healthy Organization Award

Acting Sub Lt. Jirachai Saruesee (3rd left), General Manager of Operation Support Division, was a representative of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC) from Nakhon Luang Plant Site, the leading high-quality NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under OX-Brand, received the Healthy Organization Award in the category “Good Operational Process” from Raipoong Network, the Royal College of Physicians of Thailand. On this occasion, TCCC was honored by Associate Professor Dr. Petch Rawdaree (1st right), President of the Association of the Thai NCD Alliance.