สทนช. เตรียมจัดงาน “วันน้ำโลก” 22 มี.ค. 67 นี้

(วันที่ 20 มีนาคม 2567) ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเนื่องในวันน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. 2567 ภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์ โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สทนช. และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ร่วมรับฟังการแถลง ณ ห้องประชุมน้ำปิง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

เลขาธิการ สทนช. กล่าวว่า เนื่องด้วยองค์การสหประชาชาติ (UN) ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี และอาจก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น ทุกวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี จึงกำหนดให้เป็น “วันน้ำโลก” หรือ “World Water Day” เพื่อย้ำให้เห็นความสำคัญของน้ำ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องการอนุรักษ์น้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยปีนี้ได้กำหนดหัวข้อ หรือ Theme การจัดงานไว้คือ “Leveraging Water for Peace” หรือ “น้ำเพื่อสันติภาพ” ทั้งนี้ สทนช.

ในฐานะหน่วยงานรัฐบาลที่มีบทบาทหลักในการบริหารจัดการน้ำของประเทศ จึงได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “วันน้ำโลก” ในนามรัฐบาลไทยพร้อมกับนานาประเทศทั่วโลกในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยในงานดังกล่าว จะมีการฉายวิดีทัศน์การแถลงสารจากนายกรัฐมนตรี เพื่อประกาศนโยบายและเจตนารมณ์ในการสร้างสันติภาพด้านน้ำให้เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยและขยายผลสู่ประชาคมโลก โดยมี ท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ให้เกียรติเป็นประธานในงานดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เพราะน้ำคือชีวิต” มาร่วมมือกันดูแลน้ำอย่างสร้างสรรค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนรุ่นใหม่และวัยทำงานให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ และมีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมากยิ่งขึ้น รวมทั้งกระตุ้นเตือนทุกภาคส่วนในสังคมให้ตื่นตัวถึงปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำจืด และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อน เข้าสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่า “โลกเดือด” หรือ Global Boiling จนอาจทำให้เกิดภาวะแย่งชิงทรัพยากรน้ำในอนาคต

ดร.สุรสีห์เปิดเผยถึงกิจกรรมสำคัญๆ ในงานดังกล่าวว่า สทนช. จะเปิดตัวผู้แทนประชาสัมพันธ์ (Brand Ambassador) ด้านการบริหารทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสนใจและมีประสบการณ์ในงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นที่รู้จักและชื่นชอบในสังคมไทย ซึ่งจะได้ร่วมกิจกรรมกับ สทนช. ต่อไปในอนาคต รวมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการ หัวข้อ “น้ำเพื่อสันติภาพ” ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ได้แก่ 1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย 3. สันติภาพน้ำระหว่างประเทศ และ 4. ความร่วมมือคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนา ในหัวข้อ “Leveraging water for peace” โดย ผู้ร่วมเสวนาจะมาพูดถึงมุมมองและประสบการณ์ด้านการจัดการน้ำที่เกิดจากความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ ดังนี้

1. พระครูธรรมธรบพิตร ฐิตโสภโณ เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต “ศาสนา กับการพัฒนาสู่สันติสุข ชุมชนคลองแม่ข่า”

2. นายธนงค์ เทพังเทียม นายก อบต.ทัพรั้ง “รับมือน้ำท่วม ภัยแล้ง สู่การปรับตัวของชุมชนในระยะยาว”

3. นางพัทธนันท์ นาถพินิจ นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

4. นางสาวปาริชาติ ปิ่นศรี ผู้แทนเยาวชนจากโครงการเครือข่ายผู้นำเยาวชนด้านน้ำในระดับภูมิภาคล้านช้าง-แม่โขง

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดนี้ได้ จากการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป