สัมมนา ไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง สัตว์เศรษฐกิจทำเงิน วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ หนังสือพิมพ์ข่าวสด