กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงาน”วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018” ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
18 มกราคม 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า และบริการ ให้มีความเข้มแข็ง พร้อมสำหรับการแข่งขันทางการค้าในทุกระดับ รวมถึงพัฒนาไปสู่การประกอบการที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป โดยใช้บทบาทของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชน การจัดงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2518 จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะนำเสนอให้สาธารณชน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบตัวตนของวิสาหกิจชุมชน มีการเชิดชูเกียรติวิสาหกิจชุมชนดีเด่น การนำเสนอผลงานส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานภาคี รวมทั้ง ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน นอกจากนั้น ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้า มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการตลาดกับภาคธุรกิจ อันจะส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงทางด้านการค้าและการพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น
ในอนาคต

นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดจัดงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน การดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนให้มากขึ้น

การจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมการจัดงาน ประกอบด้วย

  1. การจัดนิทรรศการ

– การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่นและเป็นต้นแบบในการพัฒนา

– การใช้กระบวนการวิสาหกิจชุมชนในการสนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาล เช่น การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ การแก้ไขราคาผลผลิตตกต่ำ เป็นต้น

– กระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชนสู่ Smart Product ที่มีการเชื่อมโยงวัตถุดิบคุณภาพจากการส่งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ่นำไปสู่การเพิ่มมูลค่า (value added) ผสานภูมปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยี นวัตกรรมตามแนวทาง Thailand 4.0

– ผลการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

  1. การมอบรางวัลแก่วิสาหกิจชุมชนที่ชนะเลิศการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2560
  1. การจัดจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน แนวคิด คือ “Smart Product by วิสาหกิจ

ชุมชน” โดยการนำเสนอสินค้าระดับดีเด่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มีคุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐาน จากผู้ผลิตวิสาหกิจชุมชนโดยตรงแก่ผู้บริโภค รวมถึง การเจรจาเพื่อต่อยอดในการทำธุรกิจในอนาคต และจังหวัดพังงาได้รับการคัดเลือกให้นำสินค้าไปจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน

จำนวน 2 วิสาหกิจชุมชน คือ

1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตำหนอน อำเภอทับปุด สินค้า ขิงผงสำเร็จรูป ขมิ้นผง เครื่องแกง สบู่ขมิ้น ข้าวเกรียบกุ้งผสมขมิ้น

2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกไคร อำเภอทับปุด สินค้า กะปิ น้ำพริกแกง กุ้งย่าง ปลาเค็ม

  1. การจัดเวทีกลาง สำหรับแสดงวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาพื้นบ้านของแต่ละภูมิภาค การเสวนา

การสาธิต/ฝึกอาชีพ รวมถึงเป็นเวทีสำหรับการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

ประโยชน์ในการจัดงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 คาดว่า ประชาชน  สมาชิกวิสาหกิจชุมชน จะได้รับทราบผลการดำเนินงาน เข้าใจแนวทางส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 สินค้าวิสาหกิจชุมชนได้รับการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคทั่วไป กลุ่มผู้ผลิตสินค้าวิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การตลาด นักธุรกิจ และผู้บริโภค

โดยเริ่มแสดงและจำหน่ายสินค้า ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 261
ตั้งแต่เวลา 12.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา

โทรศัพท์ 0 7648 1466