อุตรดิตถ์เตือน ให้เฝ้าระวังการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งเตือนเกษตรกร ให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรง ติดมากับท่อนพันธุ์ที่ลักลอบนำเข้ามาจากต่างถิ่น ส่งผลกระทบต่อผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง ให้เกษตรกรสำรวจตรวจสอบแปลงอย่างละเอียด พบการระบาดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทันที

นายอดุลย์ศักดิ์ ไชยราช หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าในระยะนี้ให้ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของ “โรคใบด่างมันสำปะหลัง” ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส SLCMV (Sri Lankan Cassawa Mosaic Virus) แพร่ระบาดมากับท่อนพันธุ์ และเหง้าพันธุ์ มีการนำแพร่กระจายโรคโดยแมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci (Gennadius) ซึ่งท่อนพันธุ์และเหง้าที่มีการลักลอบนำเข้าทางชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังมาก เช่น ประเทศเวียดนาม กัมพูชา สปป.ลาว โดยทั้งนี้ กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ได้ประกาศแจ้งเตือน พื้นที่ที่ผลิตมันสำปะหลัง โดยมีมาตรการให้สำรวจเน้นหนัก ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดมาก ในพื้นที่ 6 จังหวัดที่ชายแดนติดต่อประเทศกัมพูชา รวมทั้งจังหวัดนครราชสีมา ปราจีนบุรี พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 1.87 ล้านไร่ พื้นที่เสี่ยงปานกลาง คือพื้นที่ติด สปป.ลาว 11 จังหวัด มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 0.9 ล้านไร่ รวมทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ และพื้นที่เสี่ยงน้อย 31 จังหวัดพื้นที่ 4.9 ล้านไร่

จากการสำรวจตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ขณะนี้ยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าว แต่ได้ประกาศเตือนให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้ตรวจสอบ เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และห้ามไม่ให้นำเข้าท่อนพันธุ์ จากแหล่งที่เกิดโรคระบาด นำผ่านเข้ามาทางชายแดน ไทย-สปป.ลาว และข้ามแดนจังหวัด รวมทั้งขอความร่วมมือทั้งภาคส่วนราชการ ฝ่ายต่างๆ และผู้ประกอบการค้า ได้ช่วยกันสอดส่องดูแล ตลอดจนทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางสื่อช่องทางต่างๆ อย่างกว้างขวาง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในพื้นที่จนเกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงได้

มีปัญหาสงสัย ต้องการทราบรายละเอียด ปรึกษาหารือ ขอคำแนะนำ ได้ที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน หรือ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-411-769, 055-440-894, 055-414-135