สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จับมือ 7 หน่วยงาน พัฒนาที่ดินและแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชุมชน ธะธรรมชาติ มูลนิธิร่วมใจสำนึกไทย สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพ (ประเทศไทย) บริษัทโซเชียลลีด จำกัด บริษัท เสริมทรัพย์ไพศาล กรุ๊ป ๑๙๙๙ จำกัด และ ไทย มาสเตอร์ โปรดักชั่น ลงนามบันทึกข้อตกลง 8 ฝ่าย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ ชุมชน ธะธรรมชาติ ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาที่ดินสู่เกษตรอินทรีย์และแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้การวิจัยพัฒนาการผลิตและการตลาดให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมฯ ได้ร่วมกับ 7 หน่วยงาน ที่มีนโยบายเดียวกันเห็นว่าชุนชน ธะธรรมชาติ ที่เป็นองค์การภาคประชาสังคม ที่รวมกลุ่มของบุคคลที่มีแนวคิดเดียวกันในการส่งเสริมและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ที่จะพัฒนาที่ดินในพื้นที่อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ บนพื้นที่ ๓,๐๐๐ ไร่ ให้เป็นแหล่งผลิตพืชพรรณธัญญาหารปลอดภัยในระดับโลก รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้เป็นแบบอย่างของชุมชนไทย ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรมในความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการตลาดให้เป็นอนาคตที่มั่นคง ด้วยความร่วมมือในการสร้างสรรค์ งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ด้านการเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่โครงการ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ อันจะเผยแพร่สู่สังคมภายนอก ร่วมพัฒนาพื้นที่ในโครงการส่วนหนึ่งให้เป็นแปลงเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเพื่อสร้างผลผลิต

ที่มีคุณค่ามาตรฐาน ป้อนสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศในระยะยาว พัฒนาที่ดิน สิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรอบสู่การเป็นชุมชนยั่งยืนที่อยู่อาศัยด้วยวิถีธรรมชาติ ให้เป็นชุมชนตัวอย่างลดละเลิกการใช้สารเคมีอันตรายเพื่อเกษตรกรรม และพัฒนาที่ดินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ แหล่งพักพิง แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ นำมาซึ่งรายได้และชื่อเสียงสู่ชุมชน เน้นการสร้างเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากรในชุมชนและสังคม พร้อมพัฒนาชุมชน สู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม อย่างยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล และพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวชุมชน และศักยภาพบุคลากรด้วยองค์ความรู้สู่ยุค 5G ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารเป็นเครื่องมือการตลาดของชุมชนในระดับสากล พร้อมจัดทำแผนงานเชิงยุทธศาสตร์และยุทธวิธีที่เหมาะสมเพื่อการดำเนินงานร่วมกันต่อไป

ดร.พิพัฒน์ฯ กล่าวต่อว่า ด้วยศักยภาพและความพร้อมของสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ที่มีจำนวนสมาชิกเป็นนักวิจัยกว่า 4 พันคน สามารถจะนำองค์ความรู้จากงานวิจัย ให้การส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน ธะธรรมชาติ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านการเกษตรและเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เพื่อสิทธิประโยชน์มากมาย ได้ที่ โทรศัพท์ 087 931 5303, 02 579 0787 หรือดูรายละเอียดความก้าวหน้าทางการวิจัยได้ที่ www.ar.or.th