ราชมงคลสุวรรณภูมิ “สืบสานประเพณีลอยกระทง”

วันลอยกระทงนั้นตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปี ประชาชนชาวไทยจะทำกระทงเพื่อนำไปขอขมาต่อแม่น้ำลำคลอง เราได้ใช้ประโยชน์และยังมีความเชื่อว่าการลอยกระทงนั้นเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้กับตัวเองอีกด้วย ในปัจจุบันชาวไทยยังยึดถือประเพณีนี้กันอยู่ตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงได้จัดโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีลอยกระทงขึ้น เพื่อให้นักศึกษาเกิดความซาบซึ้งและตระหนักในความสำคัญ เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมและฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ให้คงอยู่

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ช่วงเช้า ได้จัดให้มีการประกวดกระทง 2 ประเภท คือ กระทงประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และกระทงประเภทประยุกต์ โดยต้องประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ มีการสื่อความหมาย เป็นรูปแบบที่แสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทย รับรางวัลอันทรงเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรี พร้อมรางวัลต่างๆ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ของท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยรางวัลของท่านรองนายกรัฐมนตรี ดร.วิษณุ เครืองาม อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับถ้วยรางวัลของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รับถ้วยรางวัลของท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ และในช่วงเย็นมีกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศสุวรรณภูมิ อายุระหว่าง 5 ถึง 8 ปี แต่งกาย ชุดไทยจักรี ชิงถ้วยรางวัล สายสะพาย และเงินรางวัลจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัล พร้อมสายสะพาย และทุนการศึกษา 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยรางวัล พร้อมสายสะพาย และทุนการศึกษา 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับถ้วยรางวัล พร้อมสายสะพาย และทุนการศึกษา 2,000 บาท

นอกจากนี้ ภายในงานทุกท่านจะได้พบกับการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทยจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการแสดงชุด ตำนานลอยกระทง โดยการแสดงครั้งนี้ใช้บทเพลงพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งร่วมชมการละเล่น เพลิดเพลินอิ่มอร่อยกับอาหารในบรรยากาศไทยๆ สไตล์ราชมงคลสุวรรณภูมิแบบเป็นกันเอง