วว. ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ “โครงการโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว”

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศและจัดพิธีมอบรางวัลโครงการ “โรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว” โดยมี ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว. เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา คณะกรรมการ วว. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 วว.เทคโนธานี จ.ปทุมธานี

          ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า  โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว เป็นหนึ่งในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ วว. ที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างแนวคิด วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ รวมทั้งสิ่งที่มีอยู่แล้ว ปรับปรุงหรือสรุปบทเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีประโยชน์ต่อการจัดการสภาพแวดล้อมของโรงเรียน สร้างโอกาส สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่มีอยู่ รวมทั้งลดการปลดปล่อยของเสีย     มีการสร้างนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรม และสามารถเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การพัฒนาให้โรงเรียนและชุมชนอื่นๆ ได้เรียนรู้และนำไปใช้ขยายผลการพัฒนา

ที่ผ่านมา วว. เปิดโอกาสให้โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ส่งโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมมาร่วมประกวดในโครงการฯ และประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 5 โรงเรียน โดยมอบเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท เพื่อให้โรงเรียนไปต่อยอดและดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรม  ทั้งนี้เมื่อวันที่  17-18 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา วว. ได้เรียนเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินโครงการ ณ สถานศึกษา โดยสรุปผลการตัดสินคัดเลือกผลงานนวัตกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด ประกอบด้วย คุณค่าของนวัตกรรมในข้อเสนอโครงการ ความเป็นไปได้ในการสร้างนวัตกรรมและการขยายผล การสร้างการมีส่วนร่วมในสถานศึกษาและชุมชน รวมถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ผลจากการตัดสิน “โครงการ โรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว”  มีดังนี้

 

รางวัลที่ 1 โรงเรียนธรรมศาสตร์ คลองหลวงวิทยาคม “โครงการคลินิก รียูสรีไซเคิล” เงินรางวัล  50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

รางวัลที่ 2   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยา สระบุรี  “โครงการเยาวชนรักษ์ป่าสัก (102 กม.)” เงินรางวัล  30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

รางวัลที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี “โครงการตู้หยอดขยะรีไซเคิล  Recyclable waste Box” เงินรางวัล  20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

รางวัลชมเชย    โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์      โครงการลดการใช้พลังงานด้วยการใช้นวัตกรรม 4R ภายใต้  “O-Z-O-N-E Concept”  เงินรางวัล  10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

รางวัลชมเชย  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี “โครงการเครื่องเก็บขยะบนผิวน้ำพลังงานแสงอาทิตย์” เงินรางวัล  10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

 

       “…ในนามของ วว. ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัล และหวังเป็นยิ่งว่าจะได้เห็นการขยายผลของทุกโครงการฯ เพื่อให้เป็นต้นแบบแก่สถานศึกษาอื่นๆ รวมถึงพัฒนาต่อไปยังชุมชนใกล้เคียง สำหรับ วว. พร้อมจะสนับสนุนและจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืนต่อไป...” ผู้ว่าการ วว. กล่าวสรุป